Preuzmi pdf

S T A T U T

Podgorica, 30. novembar 2014. godine

I OPŠTE ODREDBE 

Predmet Statuta

Član 1

Ovim Statutom Demokratska narodna partija Crne Gore (u daljem tekstu: Partija) uređuje i utvrđuje: ciljeve, svoj naziv, znak, sjedište, način informisanja javnosti, načine organizovanja i djelovanja, prava i obaveze članova, oblike organizovanja, organe upravljanja, načine njihovog izbora i opoziva, način i principe donošenja odluka, sredstva za rad, prestanak rada, i druga pitanja od značaja za članstvo i rad Partije.

Naziv, sjedište i pečat

Član 2

Naziv Partije je Demokratska narodna partija Crne Gore.

Skraćeni naziv Partije je DNP i u političkom djelovanju i pravnom prometu koristi se ravnopravno uz puni naziv.

Naziv Partije na engleskom jeziku je Democratic Peoples Party of Montenegro a skraćeni naziv je DPP.

Sjedište partije je u Podgorici.

Pečat Partije je okruglog oblika, na čijem obodu je latiničnim pismom ispisano Demokratska narodna partija Crne Gore, a u sredini se nalazi oznaka DNP i grafički prikaz znaka “štrik”.

Simboli

Član 3

Partija ima svoj znak i zastavu.

Znak Partije predstavlja stilizovano ime u boji, ispisano štampanim / pisanim slovima.

Znak se može koristiti u ćiriličnoj i latiničnoj verziji.

Zastava Partije je pravouganog oblika sa tri vodoravna polja nejednakih dimenzija koja čine tri boje: plava, bijela i crvena. U sredini zastave, na plavom polju nalazi se skraćenica Partije DNP ispod koje je ispisano puno ime Partije bijelom bojom, dok se pri donjem desnom uglu nalazi znak štrik žute boje koji dodiruje sva tri polja zastave.

Dan Partije je 14.  oktobar.

Osnovni principi i ciljevi partije

Član 4

Osnovni pricipi Partije su:

 • zaštita i unapređenje univerzalnih ljudskih prava i sloboda;
 • suverenitet građana;
 • vladavina prava, republikansko uređenje, građanski karakter države i parlamentarna demokratija;
 • borba protiv svih oblika korupcije a posebno korucije čiji su nosioci javni fukcioneri kao i borba protiv svih vidova kriminala, a naročito borba protiv organizovanog kriminala;
 • tržišna privreda koja je lišena oblika diskriminacije i eksploatacije zaposlenih ljudi, održivi razvoj, očuvanje i unapređenje životne sredine;
 • socijalna pravda i stvaranje uslova da zaposleni ljudi žive od svoga rada, društvena solidarnost, pri čemu država mora garantovati socijalno ugroženim slojevima stanovništva uslove za život;
 • uzajamna solidarnost članova Partije;
 • zaštita prava i sloboda svakog pojedinca, bez obzira na njegovu vjersku i nacionalnu pripadnost, politička uvjerenja i socijalni status i borba protiv svih vidova diskriminacije;
 • aktivno učešće mladih ljudi u funkcionisanju društvene zajednice;
 • zaštita penzionera i starijih osoba;
 • rodna ravnopravnost;
 • zaštita i afirmacija prava na rad, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, penzije, porodična i svojinska prava;
 • ravnomjerni regionalni razvoj, kao i otklanjanje ekonomske diskriminacije sjevera Države;
 • zaštita ugroženih tradicionalnih vrijednosti Crne Gore, njihovo puno poštovanje i afirmacija;
 • poštovanje antifašizma kao civilizacijske tekovine savremenog svijeta i afirmacija antifašističkog pokreta u Crnoj Gori;
 • zaštita prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u skladu sa međunarodnim standardima;
 • državnost i suverenost Crne Gore, koje se zasnivaju na neotuđivom pravu građana da neposredno odlučuju;
 • aktivna politika međunarodne saradnje, integracija u Evropsku uniju, regionalna saradnja i razvoj najbliskijih odnosa sa Republikom Srbijom;

Ostvarivanje načela

Član 5

Programske ciljeve Partija ostvaruje djelovanjem u javnom životu i vršenjem vlasti.

Za ostvarivanje svojih programskih ciljeva Partija se bori demokratskim, parlamentarnim i nenasilnim vanparlamentarnim sredstvima.

Partija sarađuje sa drugim partijama, društvenim organizacijama, pokretima i udruženjima, saglasno uzajamnoj podudarnosti ciljeva i interesa, a naročito sa lijevo orjentisanim demokratskim partijama i njihovim asocijacijama u Evropi i svijetu.

Jedna od mogućih djelovanja Partije su političke koalicije prilikom izbora, ili u radu u parlamentu.

Osnovna načela organizovanja i djelovanja

Član 6

Programska načela Partije zasnovana su na poštovanju ljudskih prava i sloboda, na vladavini prava, demokratiji i zalaganju za socijalnu pravdu, društvenu solidarnost i toleranciju.

U uređenju svoje unutrašnje organizacije Partija se rukovodi sljedećim načelima: načelo statutarnosti, načelo javnosti i otvorenosti, načelo jedinstva i unutarstranačke demokratije, načelo efikasnosti i načelo odgovornosti

Načelo javnosti i otvorenosti

Član 7

Rad Partije je javan.

Javnost rada i djelovanje organa i članstva Partije ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, učestvovanjem na okruglim stolovima, putem sredstava javnog informisanja, izdavanjem saopštenja, konferencija za novinare, Internet prezentacije, publikacija i na druge načine.

Zvaničnu komunikaciju Partije sa javnošću obavlja Predsjednik Partije i Potparol Partije.

Pored navedenog, članstvo se obavještava i posredstvom organa i organizacionih oblika Partije, na sjednicama i sastancima, i na druge načine uspostavljajući odnose sa građanima, simpatizerima, članovima i biračima Partije.

Organi partije mogu utvrditi i druge oblike i načine komunikacije sa javnošću.

Izuzetno, kada to nalažu interesi obezbjeđivanja jedinstvenog i cjelovitog funkcionisanja Partije, komunikacija Partije sa javnošću vrši se isključivo na osnovu Odluke Glavnog odbora.

Načelo otvorenosti primjenjuje se kroz obavezu svih članova, funkcionera i organa Partije da povećaju broj članova i simpatizera, motivišu ih i uključuju u aktivnosti Partije na svim nivoima.

Načelo jedinstva i unutarstranačke demokratije

Član 8

Demokratska narodna partija je jedinstvena Partija unutar koje su odnosi na različitim nivoima zasnovani na principima otvorenog dijaloga i usaglašavanja, a nakon donošenja odluka na principima obaveznosti njihovog sprovođenja.

Sprovođenje odluka usvojenih na organima Partije obavezno je za sve članove, organizacije i organe Partije.

Načelo unutarstranačke demokratije primjenjuje se kroz princip da se članovi Partije redovno uključuju u razmatranje politike Partije, slobodno glasanje na izborima za organe Partije, kao i donošenje važnih odluka o iznijetim predlozima na bazi svestrane rasprave.

Upotreba rodno senzitivnog jezika

Član 9

Pojmovi koji se u tekstu Statuta koriste u muškom rodu, obuhvataju iste pojmove za lica u ženskom rodu.

Pravni subjektivitet, predstavljanje i zastupanje

Član 10

Demokratska narodna partija je jedinstvena politička organizacija koja obuhvata cjelokupno članstvo i sve organizacione oblike Partije.

Demokratska narodna partija u pravnom prometu nastupa kao pravno lice upisano u registar političkih organizacija, koji se vodi kod nadležnog organa.

Partiju predstavlja i zastupa Predsjednik Partije.

Predsjednik može ovlastiti druga lica da zastupaju i predstavljaju Partiju u skladu sa ovim Statutom.

II ČLANSTVO

Član Partije

Član 11

Član Partije može postati svaki punoljetni građanin Države Crne Gore koji dobrovoljno potpiše pristupnicu, prihvati Program i Statut Partije i koji je spreman da aktivno učestvuje u njihovom ostvarivanju, a koji nije istovremeno član druge političke organizacije.

Pripadnost partiji nespojivo je sa organizacijama, udruženjima i pokretima čije je djelovanje nespojivo sa principima partije.

Učlanjenje i evidencija

Član 12

Učlanjenje u Partiju vrši se dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice.

Nakon verifikacije članstva od strane nadležnog organa i potpisa Predsjednika Partije, član dobija člansku kartu.

Svaki član je pripadnik organizacije Partije po mjestu prebivališta.

Izuzetno, studenti i učenici mogu pripadati organizaciji Partije prema svom boravištu.

Evidenciju članova Partije vode Opštinski odbori, odnosno Odbor Glavnog grada i ona je dostupna svakom članu Partije. U Partiji se vodi centralna elektronska evidencija članova Partije.

Način vođenja evidencija, izgled i sadržaj pristupnice i članske karte, utvrđuje Glavni odbor.

Prava člana Partije

Član 13

Član Partije ima pravo da:

 • učestvuje ravnopravno u aktivnostima Partije, u utvrđivanju i ostvarivanju programskih ciljeva i sprovođenju politike partije;
 • bira i bude biran u organe i radna tijela Partije u skladu sa Statutom;
 • slobodno izražava svoje mišljenje u okviru Partije;
 • daje prijedloge i pokreće inicijative koje su u skladu sa Statutom i osnovnim  programskim i političkim stavovima Partije;
 • dobije zaštitu i pomoć Partije u slučaju ugrožavanja njegovih prava zbog partijske pripadnosti ili obavljanja partijskih aktivnosti;
 • bude informisan o aktivnostima Partije;
 • se slobodno opredeljuje prilikom utvrđivanja odluka i stavova Partije;
 • pokreće inicijative i predlaže stavove, zaključke u organizacijama i organima Partije;
 • u Partiji kritikuje rad i djelovanje organa, funkcionera i drugih članova Partije;
 • izražava, i u Partiji zastupa stavove i gledišta, koja su drugačija od onih koje ima većina;
 • traži, pod određenim uslovima, preispitivanje odluka većine;
 • ostvaruje i druga prava shodno Statutu u odlukama organa Partije.

Obaveze članova

Član 14

Član Partije ima obavezu da:

 • podržava Program i ciljeve Partije;
 • poštuje Program, Statut i odluke organa Partije;
 • radi na očuvanju i unapređivanju ugleda Partije;
 • zastupa i ostvaruje programska načela, političke stavove i odluke Partije u javnosti i širi programske ideje;
 • pridobija nove članove Partije;
 • u izbornoj kampanji se zalaže za uspjeh na izborima;
 • politički se obrazuje;
 • ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom ili opštim aktima Partije.

Član Partije može finansijski, saglasno svojim mogućnostima, i na drugi način pomagati Partiju u skladu sa zakonom, ali ne može po tom osnovu ostvarivati dodatna ili posebna prava.

Prestanak članstva

Član 15

Članstvo u Partiji prestaje:

 • dobrovoljnim istupanjem iz Partije;
 • isključenjem iz Partije;
 • brisanjem iz evidencije.

Član kome je članstvo prestalo po osnovu iz stava 1. stiče pravo ponovnog učlanjenja nakon isteka jedne godine od prestanka članstva.

Istupanje iz članstva

Član 16

Istupanjem iz članstva, članstvo prestaje voljom dotadašnjeg člana pisanim obavještenjem nadležnog organa Partije, vraćanjem članske karte ili odbijanjem da potvrdi članstvo u postupku reevidencije, a što je propisao Glavni odbor.

Isključenje

Član 17

Član može biti isključen iz Partije u slučaju da:

 • postane član ili se kandiduje u drugoj Partiji;
 • učestvuje u političkim aktivnostima i zastupa u javnosti stavove suprotne Programu Partije;
 • svojim ponašanjem povrijedi odredbe Statuta Partije i nanese političku štetu grubim postupcima kršeći programska načela i ciljeve Partije;
 • ne izvršava odluke organa i organizacije Partije za koje je zadužen ili postupa suprotno njima;

Odluku o isključenju donosi nadležni odbor.

Na odluku o isključenju, član  može, u roku od 15 dana od prijema odluke, izjaviti žalbu Statutarnoj komisiji.

Postupak utvrđivanja odgovornosti propisuje poseban akt koji donosi Glavni odbor.

Brisanje iz evidencije

Član 18

Član Partije briše se iz evidencije članstva:

 • ako pristupi drugoj političkoj partiji;
 • ako istupa u javnosti u ime druge partije ili organizacije;
 • ne vrši dužnosti koje ima kao član Partije.

Odluku o brisanju iz evidencije donosi nadležni odbor.

Na odluku o brisanju iz evidencije, član  može, u roku od 15 dana od prijema odluke, izjaviti žalbu Statutarnoj komisiji.

Simpatizer Partije

Član 19

Simpatizer Partije je svaki građanin Crne Gore koji iskaže podršku Programu i ciljevima Partije, partijskim aktivnostima ili kandidatima partije na izborima.

Simpatizeri mogu učestvovati u aktivnostima Partije, ali bez prava odlučivanja.

III ODNOSI U PARTIJI

Princip demokratskog jedinstva

Član 20

Odnosi u Partiji zasnivaju se na principu demokratskog jedinstva.

          Princip demokratskog jedinstva znači:

 • poštovanje slobode savjesti, slobode mišljenja i slobode izražavanja unutar Partije;
 • uvažavanje odluke većine u Partiji i obavezu njihovog ostvarivanja u praksi;
 • pravo manjine i svakog pojedinca da zadrži i u Partiji zastupa svoje stavove i gledišta;
 • pravo da se traži preispitivanje odluka odgovarajućeg organa ako se za to izjasni 1/3 njegovih članova, odnosno oblika organizovanja.

Donošenje odluka u Partiji

Član 21

Organizacije  Partije donose odluke većinom glasova prisutnih članova.

Organi Partije donose odluke na sjednicama, kojima prisustvuje većina članova, a za predlog odluke se izjasni većina prisutnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Odluke Kongresa Partije o programskim i statutarnim pitanjima punovažne su kada se za njih izjasni većina  od ukupnog broja predstavnika na Kongresu.

Način glasanja

Član 22

Glasanje u organima Partije je javno, ako odlukom Glavnog odbora nije drugačije određeno.

Prilikom glasanja, član Partije može glasati “za” ili “protiv”.

IV ORGANIZACIJA PARTIJE

Principi unutrašnje organizacije

Član 23

Demokratska narodna partija je jedinstvena Partija organizovana na teritorijalnom principu.

Partija se organizuje u opštini, Glavnom gradu, Prijestonici i Državi Crnoj Gori. U Glavnom gradu Partija se organizuje i u gradskoj opštini.

Odluku o osnivanju organizacionog oblika donosi Glavni odbor Partije.

Tamo gdje ne postoji Opštinski odbor usled neispunjavanja uslova utvrđenih Statutom djeluje Povjerenik (Povjereništvo) Partije, kojeg odlukom postavlja Predsjedništvo Partije.

Organizacija Partije u opštini (u daljem tekstu opštinska organizacija) i Glavnom gradu predstavlja osnovni oblik organizovanja i djelovanja Partije.

Mjesna organizacija kao oblik okupljanja i djelovanja članova Partije formira se na teritorijalnom principu.

Odluku o formiranju mjesnih organizacija donosi Opštinski odbor, odnosno Odbor Glavnog grada.

Organi Partije

Član 24

Organi Partije su opštinski organi, organi Prijestonice, organi Glavnog grada i organi na nivou države.

Opštinski organi i organi Partije u Prijestonici (u daljem tekstu: opštinski organi Partije) su: Opštinska izborna konferencija, Opštinski odbor i Izvršni odbor.

Organi Glavnog grada su: Gradska izborna konferencija, Odbor Glavnog grada i Izvršni odbor.

Organi na nivou države su: Kongres, Glavni odbor, Predsjednik Partije, Predsjedništvo Partije i Nadzorni odbor.

IV 1. OPŠTINSKA ORGANIZACIJA

Član 25

Opštinsku organizaciju Partije čine svi članovi Partije sa teritorije opštine.

Organi opštinske organizacije su:

 • Opštinska konferencija
 • Opštinski odbor
 • Izvršni odbor

Opštinske organizacije mogu formirati radna tijela koja bi bila zadužena za razmatranje i davanje prijedloga po određenim pitanjima.

Opštinska izborna konferencija

Član 26

Opštinska konferencija (u daljem tekstu Konferencija) je najviši organ opštinske organizacije Partije.

Konferencija može biti izborna i radna, održava se po potrebi, a obavezno jedanput u četiri godine.

Opštinska konferencija saziva se na osnovu odluke Opštinskog odbora ili na zahtjev 1/3 članstva opštinske organizacije.

Predsjedništvo Partije može sazvati Opštinsku konferenciju.

Izbornu konferenciju sačinjavaju izabrani predstavnici mjesnih organizacija i drugih oblika organizovanja Partije u opštini i članovi Opštinskog odbora koji imaju sva prava izabranih predstavnika, izuzev odlučivanja o izvještaju o njihovom radu i razrješenici.

Kriterijume, broj i način izbora predstavnika Opštinske izborne konferencije utvrđuje Opštinski odbor, s tim da broj izabranih predstavnika mora biti veći od broja članova opštinskog odbora.

Predsjedništvo Partije zakazuje konferenciju posebnom odlukom kojom određuje kriterijume, broj i način izbora predstavnika opštinske konferencije, kao i druge elemente bitne za održavanje konferencije.

Opštinska konferencija  punovažno odlučuje kad zasijedanju prisustvuje više od polovine predstavnika.

Opštinska konferencija odlučuje većinom prisutnih članova.

Djelokrug Opštinske konferencije

Član 27

Opštinska konferencija:

 • razmatra društveno-političke okolnosti i na osnovu toga donosi plan rada opštinske organizacije;
 • bira članove Opštinskog odbora;
 • razmatra i usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Opštinskog odbora koji podnosi predsjednik Opštinskog odbora;
 • razmatra ostala pitanja od važnosti za partiju na teritoriji svoje nadležnosti.

Opštinski odbor

Član 28

Opštinski odbor je organ Partije koji se formira u cilju sprovođenja politike Partije na teritoriji opštine.

Predsjedništvo Partije donosi odluku gdje će se i u kojim opštinama formirati opštinski odbor.

Broj članova i sastav Opštinskog odbora određuje Opštinska izborna konferencija uz saglasnost Predsjedništva Partije.

Djelokrug Opštinskog odbora

Član 29

Opštinski odbor:

 • organizuje rad i usmjerava političku aktivnost Partije na teritoriji opštine;
 • radi na privlačenju članstva i širenju ideja Partije na području svoje nadležnosti;
 • sprovodi odluke organa Partije na svojoj teritoriji;
 • bira i razrješava predsjednika i sekretara Opštinskog odbora po prethodno pribavljenom odobrenju Predsjedništva Partije;
 • bira izvršni odbor;
 • bira potpredsjednika Opštinskog odbora;
 • imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izborne aktivnosti u izbornoj kampanji na svojoj teritoriji;
 • utvrđuje prijedlog izbornog programa za opštinske izbore i program kandidata za predsjednika opštine i prati njihovu realizaciju;
 • utvrđuje listu kandidata za odbornike u skupštini opštine i Grada koju potvrđuje Predsjedništvo Partije;
 • predlaže kandidata Partije za predsjednika opštine i predsjednika skupštine opštine, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva Partije;
 • bira delegate za Kongres Partije;
 • može sazvati Opštinsku konferenciju;
 • kontroliše finansijsko poslovanje odbora;
 • odlučuje o koalicijama u opštini, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva Partije;
 • odlučuje o broju i formiranju mjesnih odbora;
 • imenuje povjerenike mjesnih odbora;
 • podnosi inicijativu Predsjedništvu za raspuštanje mjesnih odbora;
 • predlaže Predsjedništvu kandidate za poslanike;
 • rješava o prijemu u članstvo i vodi evidenciju o članstvu;
 • kontroliše rad stranačkih funkcionera u organima lokalne vlasti;
 • razmatra izvještaj odborničkog kluba i dostavlja Predsjedništvu Partije;
 • odlučuje o prigovorima na rad mjesnih odbora;
 • inicira razmatranje određenih pitanja i daje prijedloge organima Partije;
 • osniva i raspušta opštinski Klub mladih, opštinsku Asocijaciju žena i opštinski Forum penzionera;
 • može vršiti dopunu u svom sastavu do 1/3 članova, na prijedlog Izvršnog odbora, a uz saglasnost Predsjedništva Partije;
 • može birati stalne ili povremene komisije ili savjete čiji članovi ne moraju biti članovi Opštinskog odbora;
 • može organizovati zborove članova Partije i javne tribine radi razmatranja pojedinih unutarpartijskih ili društvenih pitanja;
 • najmanje jednom godišnje razmatra ostvarivanje izbornog programa na nivou opštine i u pisanoj formi informiše Predsjedništvo Partije;
 • odlučuje o isključenju i brisanju članova iz evidencije;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom i opštim aktima Partije.

Donošenje odluka Opštinskog odbora

Član 30

Sjednicu Opštinskog odbora saziva predsjednik Opštinskog odbora po sopstvenoj inicijativi ili na prijedlog 1/3 članova Opštinskog odbora.

Kada 1/3 članova Opštinskog odbora podnese prijedlog za sazivanje sjednice, predsjednik Opštinskog odbora je dužan da sazove sjednicu u roku od 5 dana od prijema prijedloga. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u predviđenom roku, odbije da primi prijedlog za sazivanje ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu saziva Predsjednik Partije, kao organ koji obezbjeđuje jedinstveno i cjelovito funkcionisanje Partije i ovlašćuje lice koje će voditi sjednicu.

Sjednice se održavaju po potrebi.

Opštinski odbor može punovažno da odlučuje ako je na sjednici prisutna polovina od ukupnog broja članova Opštinskog odbora.

Opštinski odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Opštinskog odbora.

Mandat Opštinskog odbora je 4 godine.

Ako Opštinski odbor ne obavlja poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Partije ili djeluje suprotno Programu i Statutu Partije, Predsjedništvo može donijeti odluku o raspuštanju Opštinskog odbora i imenovanju koordinacionog odbora.

Odluku o raspuštanju Opštinskog odbora Predsjedništvo donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Predsjednik Opštinskog odbora

Član 31

Predsjednik Opštinskog odbora:

 • rukovodi radom Opštinskog odbora;
 • predstavlja i zastupa opštinsku organizaciju;
 • stara se o realizaciji odluka i stavova organa Partije na državnom nivou u opštinskoj organizaciji;
 • predlaže potpredsjednike Opštinskog odbora;
 • stara se o realizaciji odluka Opštinskog odbora;
 • koordinira rad u opštinskoj organizaciji i stara se o jedinstvenom funkcionisanju Partije na teritoriji za koju je nadležan;
 • saziva i predsjedava sjednicama Opštinskog odbora;
 • predlaže članove Izvršnog odbora u skladu sa posebnom odlukom opštinskog odbora o broju i načinu izbora izvršnog odbora;
 • predlaže sekretara opštinskog odbora;
 • inicira razmatranje određenih pitanja iz domena nadležnosti Opštinskog odbora;
 • stara se o finansijskom poslovanju i podnosi izvještaj Opštinskom odboru;
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Mandat predsjednika Opštinskog odbora traje četiri godine.

Kandidat za predsjednika Opštinskog odbora predlaže Plan rada i sekretara opštinskog odbora. Kandidatura mora biti odobrena u cjelini od Predsjedništva prije održavanja sjednice opštinskog odbora.

Ukoliko kandidat ne dobije odobrenje Predsjedništva ne može se kandidovati za predsjednika Opštinskog odbora.

Kandidat koji u prvom krugu glasanja dobije većinu glasova Opštinskog odbora izabran je za predsjednika Opštinskog odbora. Ako u prvom krugu nijedan od kandidata ne dobije većinu, u drugi krug prolaze dva kandidata sa najvećim brojem glasova. Kandidat koji u drugom krugu dobije više glasova izabran je za predsjednika Opštinskog odbora, ali mora dobiti većinu od ukupnog broja članova opštinskog odbora.

Ako se ne obezbijede ovi uslovi postupak se ponavlja a Predsjedništvo Partije određuje lice koje će rukovoditi radom opštinskog odbora do izbora predsjednika.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Opštinskog odbora, zamjenjuje ga lice koje on ovlasti.

Prestanak funkcije

Član 32

Funkcija predsjednika Opštinskog odbora može prestati:

 1. ostavkom;
 2. razrješenjem od strane Opštinskog odbora;
 3. razrješenjem od strane Predsjedništva Partije.

Opštinski odbor može, na obrazložen prijedlog  1/3 članova Opštinskog odbora da razriješi predsjednika Opštinskog odbora. O inicijativi Opštinskog odbora za razrješenje pisanim putem mora biti obaviješten Predsjednik Partije.

Predsjednik opštinskog odbora je razriješen ako za tu odluku glasa većina od ukupnog broja članova opštinskog odbora.

Predsjedništvo Partije može, na obrazložen prijedlog 1/3 članova Opštinskog odbora da razriješi predsjednika Opštinskog odbora ako ne izvršava odluke viših organa Partije ili ne poštuje Statut i Program Partije. Predsjednik Opštinskog odbora smatra se razriješenim ako za to glasa više od polovine članova Predsjedništva, čime se smatra da je razriješen i sekretar Opštinskog odbora.

Kada predsjedniku Opštinskog odbora prestane funkcija, funkciju predsjednika Opštinskog odbora, do izbora novog, obavljaće povjerenik koga imenuje Predsjedništvo Partije.

Izvršni odbor Opštinskog odbora

Član 33

Izvršni odbor Opštinskog odbora je političko-izvršni i operativni organ Opštinskog odbora.
Izvršni odbor:

 • stara se o poslovima političkog upravljanja opštinskom organizacijom;
 • koordinira rad članova Partije u opštinskoj organizaciji;
 • prati i koordinira rad s Klubom odbornika Partije i članovima Partije na funkcijama u organima lokalne samouprave;
 • priprema prijedloge akata Opštinskom odboru i prati njihovu realizaciju;
 • prati ostvarivanje Izbornog programa Partije na lokalnom nivou;
 • daje mišljenje na prijedlog kandidata za funkcije u lokalnoj samoupravi;
 • imenuje predsjednika Kluba odbornika;
 • njegovim radom rukovodi predsjednik Opštinskog odbora;
 • odlučuje o prigovoru na pristupnicu;
 • jednom godišnje podnosi Opštinskom odboru izvještaj o svom radu;
 • za svoj rad odgovara Opštinskom odboru.

Predsjednik Opštinskog odbora i predsjednik Kluba odbornika po funkciji su članovi Izvršnog odbora.
Način izbora i broj članova izvršnog odbora uređuje se posebnom odlukom Opštinskog odbora.

Sekretar

Član 34

Sekretara bira opštinski odbor na prijedlog predsjednika Opštinskog odbora.

Sekretar opštinskog odbora je po funkciji sekretar Izvršnog odbora.
Sekretar vrši organizaciono-političke poslove, poslove pripreme sjednica Izvršnog odbora, i druge poslove koje mu povjeri predsjednik Opštinskog odbora.

Sazivanje sjednice Izvršnog odbora

Član 35

Izvršni odbor se saziva po potrebi.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Opštinskog odbora i rukovodi njenim radom.

Predsjednik Opštinskog odbora saziva sjednicu Izvršnog odbora samoinicijativno, ili na predlog 1/3 članova Izvršnog odbora.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu izvršnog odbora u roku od 5 dana od dana dobijanja prijedloga. Ukoliko predsjednik Opštinskog odbora ne sazove sjednicu Izvršnog odbora u predviđenom roku, odbije da primi prijedlog za sazivanje ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu saziva Predsjednik Partije, kao organ koji obezbjeđuje jedinstveno i cjelovito funkcionisanje Partije, i određuje člana organa Partije koji će voditi sjednicu.

Povjereništvo

Član 36

Predsjedništvo Partije odlučuje u kojim opštinama će se formirati povjereništvo Partije.

Poslove Opštinskog odbora obavlja povjerenik Opštinskog odbora koga imenuje Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika Partije.

Povjerenik se imenuje na godinu dana, a njegov mandat može biti produžen.

Povjerenik Opštinskog odbora, pored poslova koje mu odredi Predsjedništvo, ima zadatak da radi na formiranju Opštinskog odbora.

Mjesni odbor

Član 37

Mjesni odbor se formira radi sprovođenja politike Partije na dijelu teritorije opštine.

Opštinski odbor utvrđuje broj mjesnih odbora i teritoriju na kojoj se formira svaki od njih. Predsjedništvo Partije daje saglasnost na odluku opštinskog odbora o broju mjesnih odbora.

Mjesni odbor zasijeda po potrebi.

Mjesni odbor čine: predsjednik Mjesnog odbora, sekretar Mjesnog odbora i svi članovi Partije čije se prebivalište ili radno mjesto nalaze na teritoriji Mjesnog odbora.

Opštinski odbor može za određeno područje odlučiti da poslove mjesnog odbora obavlja povjerenik.

Povjerenik za svoj rad odgovara Opštinskom odboru.

Mjesni odbor može punovažno da odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovine članova mjesnog odbora.

Mjesni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova mjesnog odbora.

Djelokrug rada Mjesnog odbora

Član 38

Mjesni odbor:

 • vrši promociju Partije na svojoj teritoriji i okuplja članove na svom području;
 • radi na pridobijanju novih članova na svojoj teritoriji;
 • predlaže Opštinskom odboru kandidate za opštinske odbornike, poslanike i funkcionere u lokalnoj vlasti, kao i kandidate za članove organa Partije;
 • imenuje delegate za Izbornu konferenciju opštinske organizacije Partije;
 • stara se o realizaciji odluka Opštinskog odbora;
 • priprema i organizuje izborne aktivnosti;
 • predlaže razmatranje određenih pitanja prema opštinskim organizacijama;
 • obavlja druge aktivnosti u skladu sa Statutom i opštim aktima Partije.

Predsjednik Mjesnog odbora

Član 39

Predsjednik Mjesnog odbora rukovodi radom Mjesnog odbora.

Kandidata za predsjednika Mjesnog odbora može da predloži svaki član Mjesnog odbora.

Predsjednika Mjesnog odbora biraju članovi većinom glasova prisutnih članova Mjesnog odbora.

Ako je predloženo više kandidata a nijedan nije dobio potrebnu većinu ponoviće se izbor između dvojice kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

Na ponovljenom glasanju za predsjednika Mjesnog odbora izabran je kandidat koji je dobio veći broj glasova.

Mandat predsjednika mjesnog odbora traje četiri godine.

Kada predsjedniku Mjesnog odbora prestane funkcija, do izbora novog funkciju predsjednika Mjesnog odbora obavljaće vršilac dužnosti koga imenuje Opštinski odbor.

Sekretar Mjesnog odbora obavlja administrativno-tehničke poslove i druge zadatke koje mu povjeri predsjednik Mjesnog odbora i Mjesni odbor.

Kandidata za sekretara Mjesnog odbora predlaže predsjednik Mjesnog odbora na jedinstvenoj listi prilikom podnošenja kandidature za predsjednika Mjesnog odbora. Izborom predsjednika Mjesnog odbora smatra se izabranim i sekretar Mjesnog odbora.

Ukoliko Mjesni odbor ne obavlja poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Partije ili djeluje suprotno Programu i Statutu Partije, Opštinski odbor može, nakon što pribavi mišljenje Predsjedništva Partije, donijeti odluku o raspuštanju Mjesnog odbora i imenovanju povjerenika mjesnog odbora.

IV 2. GRADSKA ORGANIZACIJA PARTIJE

Član 40

Gradska organizacija Partije formira se u cilju vođenja politike Partije na teritoriji Glavnog grada.

Gradsku organizaciju čine svi članovi Partije sa teritorije grada.

Organe gradske organizacije čine:

 • Izborna konferencija Glavnog grada
 • Odbor Glavnog grada
 • Izvršni odbor Odbora Glavnog grada
 • Izborna konferencija gradske opštine
 • Odbor gradske opštine

Izborna konferencija Glavnog grada

Član 41

Gradsku izbornu konferenciju sačinjavaju izabrani predstavnici organizacija sa područja Glavnog grada, uključujući i područja gradskih opština, i članovi Odbora Glavnog grada koji imaju sva prava izabranih predstavnika, izuzev odlučivanja o izvještaju o njihovom radu i razrješnici.
Kriterijume, broj i način izbora predstavnika Gradske izborne konferencije utvrđuje Odbor Glavnog grada, s tim da broj izabranih predstavnika mora biti veći od broja članova Odbora Glavnog grada.

Gradska izborna konferencija saziva se po potrebi, a najmanje jedanput u četiri godine, na osnovu odluke Odbora Glavnog grada, ili na zahtjev najmanje 1/3 članova organizacije Glavnog grada.

Predsjedništvo Partije može sazvati Izbornu konferenciju Glavnog grada.

Predsjedništvo Partije zakazuje konferenciju Glavnog grada  posebnom odlukom kojom određuje kriterijume, broj i način izbora predstavnika, kao i druge političke elemente bitne za održavanje konferencije.

Gradska izborna konferencija razmatra i usvaja izvještaj o radu Odbora Glavnog grada, bira Odbor Glavnog grada i rješava druga pitanja.

Odbor Glavnog grada

Član 42

Sastav i broj članova Odbora Glavnog grada određuje Gradska izborna konferencija, a uz saglasnost Predsjedništva Partije.
Odbor Glavnog grada vrši popunu u svom sastavu do 1/3 članova, na prijedlog svog Izvršnog odbora, a uz saglasnost Predsjedništva Partije.

Nadležnosti Odbora Glavnog grada

Član 43

Odbor Glavnog grada u javnosti nastupa u ime članova Partije u Glavnom gradu.

Odbor Glavnog grada:

 • inicira i usmjerava političku aktivnost u opštinskoj organizaciji, prati njeno ostvarivanje, i realizuje odluke organa Partije;
 • bira predsjednika Odbora Glavnog grada, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva Partije;
 • odlučuje o stupanju u predizborne ili postizborne koalicije uz prethodnu saglasnost Predsjedništva Partije;
 • donosi odluku o broju članova i načinu izbora Izvršnog odbora;
 • bira Izvršni odbor;
 • usvaja Izborni program Partije za lokalne izbore;
 • na prijedlog Izvršnog odbora bira gradski izborni štab;
 • utvrđuje kandidata Partije za gradonačelnika, uz prethodnu saglasnost Predsjedništva Partije i prijedlog kandidata Partije za predsjednika Skupštine Glavnog grada;
 • na prijedlog Izvršnog odbora, utvrđuje izborni program Partije za gradske izbore i program kandidata Partije za gradonačelnika i prati njihovu realizaciju;
 • na prijedlog Odbora gradske opštine daje saglasnost za predsjednika gradske opštine i kandidata Partije za predsjednika skupštine gradske opštine;
 • na prijedlog Odbora gradske opštine daje saglasnost na izborni program Partije za izbore u gradskoj opštini i program kandidata Partije za predsjednika gradske opštine;
 • utvrđuje listu kandidata za odbornike, i određuje odbornike u Skupštini Glavnog grada, uz saglasnost Predsjedništva Partije;
 • utvrđuje prijedlog Izbornog programa na nivou Glavnog grada na prijedlog Izvršnog odbora;
 • donosi odgovarajuće odluke i druge akte za sprovođenje predizbornih aktivnosti na području djelovanja organizacije Glavnog grada, i analizira ostvarene izborne rezultate;
 • prati ostvarivanje Izbornog programa Partije na nivou Glavnog grada;
 • daje saglasnost na prijedlog kandidata za funkcije iz domena lokalne samouprave;
 • može obrazovati stalna ili povremena radna tijela čiji članovi ne moraju biti članovi Odbora Glavnog grada;
 • može organizovati zborove članova Partije radi razmatranja pojedinih unutarpartijskih ili društvenih problema;
 • razmatra Izvještaj o radu Izvršnog odbora.

Sazivanje sjednice Odbora Glavnog grada

Član 44

Odbor Glavnog grada saziva se po potrebi.
Sjednicu Odbora Glavnog grada saziva predsjednik Odbora Glavnog grada i rukovodi njenim radom.
Predsjednik Odbora Glavnog grada saziva sjednicu Odbora Glavnog grada samoinicijativno, ili na prijedlog 1/3 članova Odbora Glavnog grada.
Predsjednik je dužan da sazove sjednicu Odbora Glavnog grada u roku od 5 dana od dana dobijanja prijedloga. Ukoliko predsjednik Odbora Glavnog grada ne sazove sjednicu Odbora Glavnog grada u predviđenom roku, odbije da primi prijedlog za sazivanje ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu saziva Predsjednik Partije, kao organ koji obezbjeđuje jedinstveno i cjelovito funkcionisanje Partije, i određuje člana organa Partije koji će voditi sjednicu.

Predsjednik Odbora Glavnog grada

Član 45

Predsjednik Odbora Glavnog grada:

 • predstavlja i zastupa organizaciju Glavnog grada;
 • predlaže članove Izvršnog odbora u skladu sa posebnom odlukom Odbora Glavnog grada o broju i načinu izbora Izvršnog odbora;
 • predlaže odboru sekretara Odbora Glavnog grada;
 • koordinira aktivnosti u organizaciji Glavnog grada u cilju obezbjeđivanja jedinstvenog funkcionisanja Partije;
 • obezbjeđuje odgovarajuću komunikaciju sa organima Partije na državnom nivou, i stara se o realizaciji odluka i stavova organa Partije na državnom nivou u organizaciji Glavnog grada;
 • stara se o realizaciji odluka i stavova Odbora Glavnog grada;
 • organizuje konsultativne sastanke sa predsjednicima organizacija i povjerenicima Partije;
 • podnosi izvještaj o finansijskom poslovanju Odbora Glavnog grada;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Odredbe člana 32 Statuta shodno se primjenjuju za Predsjednika odbora Glavnog grada.

Izvršni odbor Odbora Glavnog grada

Član 46

Izvršni odbor Odbora Glavnog grada je političko-izvršni i operativni organ Odbora Glavnog grada.
Izvršni odbor Odbora Glavnog grada:

 • stara se o poslovima političkog upravljanja organizacije Glavnog grada, i koordinira rad članova Partije u organizaciji Glavnog grada;
 • priprema prijedloge akata Odboru Glavnog grada i prati njihovu realizaciju;
 • prati ostvarivanje izbornog programa Partije na nivou Glavnog grada;
 • koordinira rad sa Klubom odbornika Partije u Skupštini Glavnog grada, sa članovima Partije na funkcijama u organima lokalne samouprave, i analizira njihov rad;
 • daje mišljenje na prijedlog kandidata za funkcije iz domena lokalne samouprave;
 • jednom godišnje podnosi Odboru Glavnog grada izvještaj o svom radu;
 • odlučuje o prigovoru na pristupnicu;
 • za svoj rad odgovara Odboru Glavnog grada.

Radom Izvršnog odbora Odbora Glavnog grada rukovodi predsjednik Odbora Glavnog grada.

Predsjednik Odbora Glavnog grada i predsjednik Kluba odbornika Partije u Skupštini Glavnog rada po funkciji su članovi Izvršnog odbora.
Način izbora i broj članova Izvršnog odbora uređuje se posebnom odlukom Odbora Glavnog grada.

Sekretar

Član 47

Izvršni odbor Glavnog grada ima sekretara.

Sekretar  odbora Glavnog grada je po funkciji sekretar Izvršnog odbora i bira se u skladu sa članom 34 Statuta
Sekretar Izvršnog odbora vrši organizaciono – političke poslove, poslove pripreme sjednica Izvršnog odbora i druge poslove, koje mu povjeri predsjednik Odbora Glavnog grada.

Sazivanje Izvršnog odbora Glavnog grada

Član 48

Izvršni odbor se saziva po potrebi.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Odbora Glavnog grada i rukovodi njenim radom.

Predsjednik Odbora Glavnog grada saziva sjednicu Izvršnog odbora samoinicijativno, ili na prijedlog 1/3 članova Izvršnog odbora.

Predsjednik je dužan da sazove sjednicu Izvršnog odbora u roku od 5 dana od dana dobijanja prijedloga.
Ukoliko predsjednik Odbora Glavnog grada ne sazove sjednicu Izvršnog odbora u predviđenom roku, odbije da primi prijedlog za sazivanje ili na drugi način izbjegava njeno sazivanje, sjednicu saziva Predsjednik Partije, kao organ koji obezbjeđuje jedinstveno i cjelovito funkcionisanje Partije i određuje člana organa Partije koji će voditi sjednicu.

Izborna konferencija gradske opštine i Odbor Gradske opštine

Član 49

Odredbe ovog Statuta koje se odnose na organizovanje rada i odlučivanja u opštini i Glavnom gradu primjenjuju se i za Gradsku opštinu.

 1. 3. ORGANI PARTIJE NA NIVOU DRŽAVE

KONGRES

Član 50

Kongres je najviši organ Partije.

Kongres čine izabrani predstavnici opštinskih organizacija, organizacije Glavnog grada, i članovi Glavnog odbora koji imaju sva prava predstavnika, izuzev odlučivanja o izvještaju o njihovom radu i razrješnici.

Kongres se saziva po potrebi, a najmanje jednom u četiri godine.

Kongres saziva Glavni odbor, Predsjednik Partije, ili najmanje 1/3 opštinskih odbora.

Kada Kongres saziva Glavni odbor, odluku o kriterijumima, broju i načinu izbora predstavnika za Kongres donosi Glavni odbor.

Kada Kongres saziva Predsjednik Partije, ili najmanje 1/3 opštinskih odbora, primjenjuju se kriterijumi i način izbora predstavnika za Kongres sa prethodnog Kongresa, a broj predstvanika se povećava dva puta.

Nadležnosti Kongresa

Član 51

Kongres odlučuje o svim pitanjima značajnim za Partiju.

          Kongres:

 • donosi Program i Statut;
 • usvaja izvještaje o radu između dva kongresa: Predsjednika, Glavnog odbora i Nadzornog odbora;
 • donosi odluke, deklaracije, preporuke i druge opšte akte;
 • bira i razrešava Glavni odbor i Predsjednika Partije;
 • utvrđuje politiku Partije i ocjenjuje rad organa koje bira;
 • Kongres Partije, na predlog predsjednika Partije, ili Glavnog odbora Partije, dvotrećinskom većinom glasova svih predstavnika može donijeti odluku o prestanku rada Partije;
 • odlukom o prestanku rada Partije Kongres će odlučiti i o imovini Partije;
 • donosi Poslovnik o svom radu

GLAVNI ODBOR

Član 52

Glavni odbor je organ političkog rukovođenja i ostvarivanja politike Partije.

Sastav i broj članova Glavnog odbora određuje Kongres.

Glavni odbor može, na prijedlog Predsjedništva Partije, donijeti odluku da, između dva zasijedanja Kongresa, kooptira određeni broj članova, a najviše  do 30% u odnosu na broj koji je izabrao  Kongres.

Odluku iz prethodnog stava, Glavni odbor donosi većinom od ukupnog broja članova.

Djelokrug rada Glavnog odbora

Član 53

Glavni odbor:

 • utvrđuje pravce i ciljeve, opšte aktivnosti Partije između dva Kongresa, prati njihovo ostvarivanje i odgovara Kongresu;
 • raspisuje izbore u Partiji;
 • prati i usmjerava rad opštinskih odbora;
 • bira Statutarnu komisiju
 • imenuje potpredsjednike Partije na prijedlog Predsjednika Partije;
 • saziva Kongres i odlučuje o mjestu i vremenu održavanja;
 • prati i analizira rad lokalnih stranačkih organa, razmatra ostvarivanje Izbornog programa i predlaže mjere;
 • utvrđuje prijedlog Programa i Statuta Partije, kao i njegove izmjene i dopune;
 • vodi jedinstvenu kadrovsku politiku Partije;
 • na prijedlog Predsjednika Partije donosi izborni program Partije, odlučuje o učešću na izborima na svim nivoima i odlučuje o predizbornim i postizbornim koalicijama većinom glasova svih članova Glavnog odbora;
 • utvrđuje kandidata Partije za Predsjednika Crne Gore, kandidata Partije za predsjednika Skupštine Crne Gore i kandidate Partije za predsjednika i članove Vlade;
 • bira članove Predsjedništva na prijedlog Predsjednika Partije;
 • analizira i ocjenjuje rezultate izbora;
 • odlučuje o učlanjivanju u međunarodne organizacije i saradnji sa drugim domaćim i međunarodnim asocijacijama;
 • razmatra godišnji izvještaj Predsjednika Partije o radu;
 • razmatra i usvaja godišnji izvještaj Nadzornog odbora o kontroli finansijskog poslovanja kao i izvještaj Statutarne komisije;
 • razmatra izvještaj o radu Poslaničkog kluba;
 • vodi brigu i raspolaže imovinom Partije u skladu sa Statutom i drugim aktima Partije;
 • utvrđuje sadržaj i izgled pristupnice i članske karte;
 • utvrđuje finansijski plan;
 • može formirati komisije i druga radna tijela čiji članovi ne moraju biti članovi Glavnog odbora;
 • donosi odluke i opšte akte u skladu sa Statutom.

Glavni odbor može određene poslove iz svoje nadležnosti da povjeri drugim organima Partije.

Donošenje odluka Glavnog odbora

Član 54

Rad Glavnog odbora se odvija na sjednicama.

Sjednicu Glavnog odbora saziva i njome rukovodi Predsjednik Partije.

Sjednica Glavnog odbora održava se po potrebi.

Predsjednik Partije je dužan da sazove sjednicu Glavnog odbora u roku koji je naznačen kada to zatraži Predsjedništvo ili najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Glavnog odbora.

Izuzetno, kada Predsjednik Partije ne sazove sjednicu Glavnog odbora na zahtjev Predsjedništva ili 1/3 članova Glavnog odbora, sjednicu Glavnog odbora će sazvati lice koje odredi Predsjedništvo ili 1/3 članova Glavnog odbora.

U slučaju da je i Predsjednik spriječen, sjednicom predsjedava i obavlja druge povjerene poslove potpredsjednik ili član Predsjedništva  koga ovlasti Predsjednik.

Sjednica Glavnog odbora može da se održi ako je na njoj prisutno više od polovine članova.

Glavni odbor odluke donosi većinom od prisutnih članova, izuzev ako Statutom ili opštim aktima Partije nije drugačije predviđeno.

PREDSJEDNIK PARTIJE

Član 55

Predsjednik Partije predstavlja, zastupa i rukovodi Partijom u zemlji i inostranstvu.

Mandat Predsjednika Partije je 4 godine.

Predsjednika Partije bira Kongres tajnim glasanjem.

Svaki član Partije može biti biran za Predsjednika Partije, koji je predložen u izbornom postupku i koji je pisano prihvatio kandidaturu.

Za predsjednika Partije izabran je kandidat koji je dobio apsolutnu većinu glasova ukupnog broja delegata Kongresa. Ukoliko je predloženo više kandidata a nijedan nije dobio potrebnu većinu ponoviće se izbor između dvojice kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Na ponovljenom glasanju za predsjednika Partije izabran je kandidat koji je dobio apsolutnu većinu ukupnog broja delegata.

Djelokrug rada predsjednika

Član 56

Predsjednik obezbjeđuje jedinstveno i cjelovito funkcionisanje Partije.

Predsjednik:

 • upravlja, predstavlja i zastupa Partiju u skladu sa zakonom, Statutom i Programom, u zemlji i inostranstvu;
 • rukovodi radom Partije, koordinira rad i vrši kontrolu svih organa i organizacija Partije;
 • stara se o izvršavanju odluka Kongresa i organa čijim radom rukovodi;
 • sprovodi politiku Partije u okviru Programa, utvrđuje i iznosi političke stavove Partije;
 • saziva i predsjedava sjednicama Glavnog odbora i Predsjedništva Partije i učestvuje u njihovom radu sa pravom glasa;
 • predlaže kandidate za potpredsjednike Partije;
 • predlaže kandidate za predsjednika Kluba mladih, Asocijacije žena i Forum penzionera;
 • predlaže Glavnom odboru izborni program i odluku o učešću na izborima na svim nivoima;
 • predlaže Glavnom odboru članove Predsjedništva Partije;
 • predlaže Predsjedništvu Partije poslaničku listu;
 • predlaže predsjednika Političkog savjeta;
 • pokreće rješavanje političkih i drugih pitanja od važnosti za stranku;
 • predlaže Predsjedništvu Partije Poslovnog sekratara Partije;
 • predlaže Glavnom odboru kadrovske liste za republičke organe vlasti;
 • delegira određena zaduženja ostalim funkcionerima Partije;
 • može sazvati sjednicu svakog organa i tijela Partije, ukoliko sjednicu tih organa, u skladu sa Statutom, ne sazovu predsjednici tih organa ili tijela;
 • podnosi Izvještaj o radu Partije Kongresu;
 • daje punomoćje za zastupanje Partije pred sudom ili drugim organom;
 • imenuje savjetnike za određene oblasti;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Partije i poslove koje mu povjere Kongres, Predsjedništvo i Glavni odbor.

Prestanak funkcije predsjednika

Član 57

Funkcija Predsjednika prestaje:

 1. istekom vremena na koje je biran;
 2. izglasavanjem nepovjerenja;
 3. podnošenjem ostavke;
 4. gubitkom poslovne sposobnosti i prestankom članstva u stranci.

Kongres može da opozove Predsjednika Partije većinom od ukupnog broja delegata ukoliko ne poštuje Statut i Program Partije i u slučaju neizvršavanja odluka Kongresa.

Postupak za opoziv Predsjednika Partije pokreće se na obrazloženi prijedlog najmanje 1/3 predstavnika Kongresa, po inicijativi samog Predsjednika i prijedlog većine od ukupnog broja članova Glavnog odbora.

Odluka o opozivu je prihvaćena ukoliko za nju glasa većina od ukupnog broja predstavnika na Kongresu. U slučaju izglasavanja nepovjerenja, Predsjedniku prestaje mandat.

Ukoliko je inicijativu za izglasavanje nepovjerenja pokrenuo Glavni odbor a Kongres ne prihvati prijedlog, Kongres može donijeti odluku o raspuštanju Glavnog odbora.

U slučaju raspuštanja Glavnog odbora, Kongres, na prijedlog Predsjednika Partije, formira koordinacioni odbor koji vrši funkcije Glavnog odbora do izbora novog Glavnog odbora.

U slučaju opoziva ili podnošenja ostavke Predsjednika, ili raspuštanja Glavnog odbora, Kongres Partije će se održati najkasnije u roku od 60 dana od dana opoziva, podnošenja ostavke Predjednika Partije, odnosno donošenja odluke o raspuštanju Glavnog odbora. Do momenta održavanja Kongresa, na prijedlog Predsjednika Partije, Kongres formira koordinacioni odbor koji će obavljati funkciju Glavnog odbora do izbora novog.

POTPREDSJEDNIK PARTIJE

Član 58

Demokratska narodna partija ima potpredsjednike.

Potpredsjednike Partije, na prijedlog Predsjednika Partije, bira Glavni odbor.
Potpredsjednici Partije pomažu Predsjedniku Partije u obavljanju njegovih poslova.
Potpredsjednik za svoj rad odgovara Glavnom odboru i Predsjedniku Partije.

Mandat potpredsjednika je 4 godine.

Prestanak mandata

Član 59

Potpredsjedniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:

 1. podnošenjem ostavke;
 2. razrješenjem;
 3. izborom novih potpredsjednika;
 4. prestankom članstva u Partiji.

Član 60

Ako Predsjedniku Partije i potpredsjednicima Partije prestane funkcija prije isteka mandata, sjednicu Glavnog odbora, koja je sazvana u skladu sa odredbama Statuta Partije, otvara i njenim radom do izbora predsjedavajućeg rukovodi najstariji član Glavnog odbora.

U slučaju iz stava 1 ovog člana kada sjednica Glavnog odbora nije sazvana, pravo sazivanja sjednice Glavnog odbora ima najstariji član Glavnog odbora.

Sjednica Glavnog odbora saziva se najkasnije u roku od 15 dana od prestanka funkcije predsjednika i potpredsjednika Partije.

Član 61

Izuzetno, kada Predsjedniku Partije i potredsjednicima Partije prestane funkcija prije isteka mandata, sjednicom Glavnog odbora i sjednicom Predsjedništva do održavanja Kongresa predsjedava član Predsjedništva kojeg odredi Glavni odbor.

Predsjedavajući Glavnog odbora i Predsjedništva ima zamjenika.

Predsjedavajućeg Glavnog odbora i Predsjedništva, kao i njegovog zamjenika, određuje Glavni odbor većinom glasova prisutnih članova Glavnog odbora.

Član 62

Predsjedavajući Glavnog odbora i Predsjedništva ima ovlašćenja da do održavanja Kongresa saziva sjednice Predsjedništva i predsjedava sjednicama Glavnog odbora i Predsjedništva.

PREDSJEDNIŠTVO

Član 63

Predsjedništvo Partije je organ koji vrši poslove političkog odlučivanja i  upravljanja Partijom radi njenog organizovanog i kontinuiranog djelovanja u javnom životu, kao i ostvarivanja Programa, Statuta, ciljeva i politike Partije.

Predsjedništvo:

 • organizuje izbornu kampanju i može formirati centralni izborni štab;
 • utvrđuje prijedlog akata i prijedlog kandidata Partije za obavljanje funkcija o kojima odlučuje Glavni odbor;
 • za svoj rad odgovara Glavnom odboru i podnosi mu na razmatranje i odlučivanje pitanja od većeg političkog značaja;
 • na predlog Predsjednika Partije utvrđuje listu poslanika Partije za Skupštinu Crne Gore
 • imenuje predsjednika Kluba poslanika;
 • daje saglasnost na prijedlog odborničke liste Partije, kandidate za predsjednika opštine i predsjednika skupštine opštine, koju utvrdi opštinski odbor, odnosno Odbor Glavnog grada;
 • na prijedlog Predsjednika Partije može imenovati portparola Partije i šefa Medijskog centra;
 • predlaže članove Statutarne komisije;
 • može sazvati Opštinsku konferenciju;
 • može raspustiti Opštinski odbor i razriješiti predsjednika Opštinskog odbora;
 • odlučuje o pitanjima organizacije rada Partije;
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Partije;
 • daje saglasnost na izbor i razrešenje predsjednika i sekretara Opštinskog odbora;
 • imenuje i razrešava povjerenika Partije za teritoriju gdje ne postoji opštinska organizacija;
 • imenuje Poslovnog sekretara na prijedlog Predsjednika Partije;
 • na predlog Poslovnog sekretara utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta u stručnim službama Partije.

Sastav Predsjedništva

Član 64

Odluku o broju i sastavu Predsjedništva Partije donosi Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Partije.

Stalni članovi Predsjedništva po funkciji su: Predsjednik Partije, potpredsjednici Partije, predsjednik Kluba poslanika i predsjednik Političkog savjeta Partije.

Član 65

Predsjedništvo može raspustiti Opštinski odbor odnosno Odbor Glavnog grada  kada ocijeni da djeluje suprotno politici i interesima Partije, ne realizuje odluke organa Partije na državnom nivou, kada ne vrši druge, Statutom utvrđene nadležnosti.

U slučaju raspuštanja Opštinskog odbora ili Odbora Glavnog grada, Predsjedništvo imenuje koordinacioni odbor od članova Partije iz opštinske organizacije, čiji je Opštinski odbor raspušten.
Koordinacioni odbor vrši funkciju i poslove Opštinskog odbora, odnosno Odbora Glavnog grada do izbora novog Opštinskog odbora, odnosno Odbora Glavnog grada u skladu sa ovim Statutom.

Koordinacioni odbor je dužan da u optimalnom roku stvori uslove za izbor novog Opštinskog odbora, odnosno Odbora Glavnog grada.

Donošenje odluka Predsjedništva

Član 66

Predsjedništvom predsjedava Predsjednik Partije.

Predsjedništvo donosi odluke ukoliko na sjednici prisustvuje većina članova a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.

Predsjedništvo, po pravilu, odluke donosi javnim glasanjem.

Sjednice Predsjedništva saziva Predsjednik po potrebi.

Sjednicama predsjedava Predsjednik a u njegovom odsustvu član Predsjedništva koga odredi.

NADZORNI ODBOR

Član 67

Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ Partije.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje bira i razrješava Kongres.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Glavnom odboru i Kongresu.

Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.

Djelokrug Nadzornog odbora

Član 68

Nadzorni odbor:

 • obavlja kontrolu finansijskog poslovanja Partije na svim nivoima;
 • kontroliše prihode Partije, upotrebu finansijskih sredstava Partije i upravljanje imovinom koje je u vlasništvu Partije ili kojom Partija raspolaže po drugom osnovu;
 • po potrebi dostavlja informacije, uputstva i predlaže mjere Predsjedniku Partije i Glavnom odboru;
 • podnosi izvještaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Glavnom odboru;
 • podnosi izvještaj o svom radu Glavnom odboru i Kongresu.

Svaki član Partije može da ostvari uvid u izvještaj Nadzornog odbora.

POLITIČKI SAVJET

Član 69

Politički savjet je političko-savjetodavni organ koje se bavi pitanjima politike Partije.

Politički savjet čine predsjednik Političkog savjeta i 10 članova, i mandat mu traje koliko i Glavnom odboru.

Predsjednik Političkog savjeta predlaže članove savjeta Predsjedništvu iz reda istaknutih članova i simpatizera, intelektualaca i akademskih građana, političkih, naučnih i javnih radnika koji podržavaju Program Partije.

Sjednice Savjeta održavaju se po potrebi.

Djelokrug Savjeta

Član 70

Politički savjet:

 • prati i analizira političko i društveno stanje i razmatra idejna i politička pitanja koja su od važnosti za definisanje strategije u unutrašnjoj i spoljnoj politici;
 • organima Partije, daje savjete, pruža pomoć i daje mišljenje u pogledu definisanja ukupne politike;
 • daje mišljenje na Nacrt programa partije i druga strateška dokumenta;
 • predlaže predsjedniku Partije platformu za izborni program partije.

Politički savjet za svoj rad odgovara Predsjedništvu i Glavnom odboru.

STATUTARNA KOMISIJA

Član 71

Statutarna komisija za svoj rad odgovara Glavnom odboru i Kongresu.

Statutarna komisija ima predsjednika i šest članova koje bira i razrješava Glavni Odbor na prijedlog Predsjedništva Partije.

Članovi Statutarne komisije su po pravilu diplomirani pravnici.

Mandat Statutarne komisije je 4 godine.

Djelokrug Statutarne komisije

Član 72

Statutarna komisija:

 • tumači Statut i druga opšta akta Partije po sopstvenoj inicijativi i po zahtjevu člana ili organa Partije;
 • priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta, po odluci Predsjedništva;
 • priprema Nacrt izmjena i dopuna drugih opštih akata Partije;
 • rješava žalbe na odluke o prijemu, isključenju iz Partije i brisanju sa evidencije;
 • podnosi izvještaj o radu Glavnom odboru i Kongresu;
 • obavlja druge poslove koje joj povjere Predsjedništvo i Kongres.

Tumačenje Statuta i drugih opštih akata Partije mogu tražiti svi organi u stranci.

Prijedlog za ocjenu statutarnosti odluka i drugih akata organa Partije mora se podnijeti u roku od 30 dana od dana saznanja, ali najduže u roku od tri mjeseca od dana njihovog donošenja.

V POSEBNI OBLICI ORGANIZOVANJA

KLUB MLADIH

Član 73

U okviru Partije obrazuje se Klub mladih na dobrovoljnoj osnovi.

Članovi Kluba mogu biti članovi i simpatizeri do 30 godina starosti.

Klub mladih ima predsjednika koga bira Glavni odbor na prijedlog Predsjednika Partije.

Predsjednik Kluba mladih podnosi godišnji izvještaj o radu Glavnom odboru.

Ciljevi i aktivnosti:

 • pomoć i podsticanje mladih da aktivno učestvuju u radu organa Partije;
 • organizacija društvenih aktivnosti za mlade članove i simpatizere;
 • organizovanje radionica i treninga u cilju političkog obrazovanja mladih;
 • savjetovanje organa Partije o pitanjima od značaja za mlade u Crnoj Gori;
 • motivisanje mladih za članstvo i aktivan angažman u stranci;
 • saradnja sa organizacijama mladih sa srodnim ciljevima u zemlji i inostranstvu.

Opštinski odbor može osnovati Klub mladih na lokalnom nivou.

ASOCIJACIJA ŽENA

Član 74

Asocijacija žena je dobrovoljna organizacija članica i simpatizerki koje aktivno učestvuju u političkom životu Partije.

Asocijacija žena ima predsjednicu koju bira Glavni odbor  na prijedlog Predsjednika Partije.

Predsjednica Asocijacije žena podnosi godišnji izvještaj o radu Glavnom odboru  i predsjedniku Partije.

Ciljevi i aktivnosti:

 • podsticanje značajnijeg učešća žena u političkom životu u stranci i na državnom nivou;
 • organizacija edukativnih radionica;
 • pružanje savjeta organima Partije o pitanjima od značaja za žene u Crnoj Gori;
 • saradnja sa organizacijama sa srodnim ciljevima u zemlji i inostranstvu.

Opštinski odbori mogu osnovati lokalnu Asocijaciju žena.

FORUM PENZIONERA

Član 75

Forum penzionera je dobrovoljna organizacija u stranci koju sačinjavaju članovi i simpatizeri Partije iznad 65 godina života.

Forum penzionera ima predsjednika koga bira Glavni odbor  na prijedlog Predsjednika Partije.

Predsjednik Foruma penzionera podnosi godišnji izvještaj o radu Glavnom odboru i Predsjedniku Partije.

Ciljevi i aktivnosti:

 • zalaganje za dostojanstven i aktivan život u tzv. trećem dobu;
 • iniciranje društvenih događaja i okupljanja u cilju sagledavanja i unapređenja položaja penzionera na teritoriji Crne Gore;
 • savjetovanje organa Partije o pitanjima koja se tiču položaja penzionera u Crnoj Gori;
 • saradnja sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Opštinski odbori mogu osnovati lokalni Forum penzionera.

VI ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Glasilo

Član 76

Partija može imati svoje glasilo, o čemu odluku donosi Glavni odbor.

Glavni odbor je nosilac prava i obaveza koje po zakonu ima osnivač glasila.

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Član 77

Partija može formirati Službu za odnose s javnošću (Medijski centar), koja obezbjeđuje medijsku prezentaciju politike Partije, stavova i odluka organa Partije.

PORTPAROL PARTIJE

Član 78

Portparola Partije imenuje Predsjedništvo Partije na predlog Predsjednika Partije.

Portparol Partije:

 • obezbjeđuje medijsku prezentaciju stavova i odluka organa Partije;
 • neposredno komunicira sa medijima i javnošću;
 • stara se o organizaciji i održavanju press konferencija Partija;
 • predlaže plan medijskih nastupa Partije

VII POSLANIČKI I ODBORNIČKI KLUBOVI

Član 79

Izabrani poslanici obrazuju Klub poslanika.

Klub poslanika ima predsjednika koga imenuje Predsjedništvo Partije.

Predsjednik Kluba poslanika jednom godišnje podnosi Glavnom odboru izvještaj o radu Kluba poslanika.

Dužnosti poslanika

Član 80

Poslanik je dužan da zastupa Izborni program i Program Partije.

Ukoliko poslanik postupa suprotno Izbornom programu ili Programu Partije, Glavni odbor može zatražiti povraćaj mandata.

Ukoliko poslanik ne vrati mandat u ostavljenom roku smatraće se da je istupio iz Partije.

Član 81

Odredbe članova 76 i 77   Statuta shodno se primjenjuju i na odborničke klubove.

VIII DONOŠENJE ODLUKA

Član 82

Odluke u organima Partije donose se na sjednicama organa javnim ili tajnim glasanjem.

Odluku o načinu glasanja, izuzev u slučajevima izričito određenim ovim Statutom, donosi organ Partije javnim glasanjem.

Za punovažan rad i odlučivanje u organima Partije mora biti prisutno više od polovine ukupnog broja članova organa.

Odluke u organima Partije donose se većinom glasova prisutnih članova, ukoliko Statutom Partije nije drugačije određeno.

 IX IZBORI

Opšta pravila

Član 83

Glavni odbor donosi Izborni program Partije za izbor poslanika, odbornika i Predsjednika Crne Gore.

Prije izbora za Skupštinu Crne Gore, skupštinu opštine, Prijestonice, Glavnog grada i Gradske opštine, i izbora za predsjednika Crne Gore, Glavni odbor utvrđuje datum otvaranja i završetka unutarpartijskog postupka predlaganja i izbora kandidata Partije.

Glavni odbor istovremeno utvrđuje kriterijume za predlaganje i izbor kandidata Partije.

Kandidati Partije za odbornike

Član 84

Kandidate Partije za odbornike mogu predlagati članovi, organizacije, zborovi članova i organi Partije.

Listu kandidata Partije za odbornike skupštine opštine i Glavnog grada utvrđuju opštinski, odnosno Odbor Glavnog grada a potvrđuje Predsjedništvo Partije.

Listu kandidata za odbornike skupštine gradske opštine utvrđuje odbor gradske opštine, mišljenje daje Odbor Glavnog grada, a potrvđuje Predsjedništvo Partije.

Kandidata Partije za predsjednika opštine, predsjednika gradske opštine, gradonačelnika Glavnog grada i Prijestonice utvđuje odgovarajući odbor na lokalnom nivou, uz prethodnu saglasnost Izvršnog odbora Glavnog odbora Partije.

Predsjedništvo daje saglasnost za podršku izboru kandidata za predsjednika opštine, koji nije kandidat Partije.

Odredbe ovog člana primjrnjuju se i na druge oblike lokalne samouprave.

Kandidati Partije za poslanike

Član 85

Kandidate Partije za poslanike mogu predlagati članovi, organizacije, zborovi članova i organi Partije.

Listu kandidata Partije za poslanike utvrđuje Predsjedništvo u skladu sa svojom posebnom Odlukom.

Predsjedništvo utvrđuje predlog kandidata Partije za potpredsjednika Skupštine Crne Gore, a Glavni Odbor utvđuje kandidata za Predsjednika Skupštine Crne Gore.

Glavni odbor odlučuje o podršci kandidatu sa druge poslaničke liste za funkciju Predsjednika Skupštine Crne Gore, a Predsjedništvo o podršci kandidatu sa druge poslaničke liste za funkciju Potpredsjednika Skupštine Crne Gore.

Kandidat Partije za predsjednika Crne Gore

Član 86

Kandidata Partije za predsjednika Crne Gore mogu predlagati članovi, organizacije, zborovi članova i organi Partije.

Kandidata Partije za predsjednika Crne Gore utvrđuje Glavni odbor.

Kandidati Partije za predsjednika Vlade i ministre

Član 87

Kandidata Partije za predsjednika Vlade utvrđuje Glavni odbor.

Unutarpartijska podrška kandidaturi za predsjednika Vlade, ministre u Vladi, i starješine samostalnih organa državne uprave sa liste Partije, daje se na Glavnom odboru Partije.

Glavni odbor odlučuje o učešću Partije o formiranju koalicione Vlade.

Glavni odbor odlučuje o podršci kandidatu za predsjednika Vlade, koji nije kandidat Partije.

IZBORNI ŠTAB

Član 88

U vrijeme održavanja izbora formira se Izborni štab Partije.

Članovi Izbornog štaba su: Predsjednik Partije, članovi Predsjedništva, određeni članovi Glavnog odbora, kao i istaknuti članovi Partije.

Izborni štab:

 • rukovodi pripremama za izbore;
 • donosi plan izbornih aktivnosti;
 • stara se o sprovođenju izborne kampanje;
 • koordinira radom članova radnih tijela za sprovođenje izbora koji su izabrani na organima Partije;
 • obavlja druge poslove koje mu povjere Predsjednik Partije, Predsjedništvo i Glavni odbor.

X IMOVINA, MATERIJALNO I FINANSIJSKO POSLOVANJE PARTIJE

Imovina

Član 89

Partija ima imovinu.

Imovinom upravlja Glavni odbor.

Partija se finansira u skladu sa zakonom.

Finansijsko-materijalno poslovanje

Član 90

Partija pribavlja sredstva potrebna za obavljanje stranačkih aktivnosti, redovnog rada i troškova izborne kampanje iz javnih i privatnih izvora.
Javni izvori su: novčana sredstva, usluge i dobra koja daju Država Crna Gora i jedinica lokalne samouprave, njihovi organi, kao i organizacije čiji su oni osnivači.
Privatni izvori su: članarine, dobrovoljni prilozi pravnih i fizičkih lica, nasledstvo, legati, prihodi od imovine Partije i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Crnoj Gori.

Glavni odbor na prijedlog Predsjednika usvaja finansijski plan najkasnije do 30.12. tekuće godine za iduću kalendarsku  godinu.

Opštinski odbor i Odbor Glavnog grada, na prijedlog Predsjednika Odbora, donose plan prihoda i rashoda.
Partija vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa Zakonom.

Teritorijalne organizacije svoja finansijsko-materijalna poslovanja vrše preko podračuna.

Opštinske ogranizacije jednom godišnje podnose Izvještaj o finansijskom poslovanju Poslovnom direktoru Partije i Nadzornom odboru.

POSLOVNI SEKRETAR PARTIJE

Član 91

Poslovnog sekretara Partije imenuje Predsjedništvo na predlog Predsjednika Partije.

Poslovni sekretar rukovodi radom administracije, obavlja stručne poslove i odgovoran je za finansijsko poslovanje Partije.

Poslovni sekretar je odgovoran za vođenje knjiga Partije u skladu sa propisima računovodstva i knjigovodstva.

Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi mogu biti povjereni stručnom licu ili agenciji/organizaciji koja posjeduje licencu za obavljanje ovih poslova u saradnji sa Poslovnim sekretarom.

Poslovni sekretar podnosi izvještaj Predsjedniku Partije, Predsjedništvu Partije i Glavnom odboru. Mandat Poslovnog sekretara je 4 godine.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Mirovanje, obnova djelatnosti i prestanak rada

Član 92
Na predlog Predsjednika, 2/3 članova Glavnog odbora, 1/3 članova Kongresa, Kongres donosi odluku o mirovanju, obnovi djelatnosti i prestanku rada Partije.

Kongres donosi odluku o mirovanju, obnovi djelatnosti i prestanku rada ako za to glasa 2/3 članova Kongresa.
Odlukom o prestanku rada Kongres će odlučiti i o imovini Partije.

Izmjene i dopune Statuta

Član 93
Postupak izmjene i dopune Statuta mogu pokrenuti Predsjedništvo, Glavni odbor i 1/3 članova Kongresa.

O predlozima izmjene i dopune Statuta, kao i o svim drugim opštim aktima, odlučuje Kongres.

Postupak za donošenje Programa, kao i izmjene i dopune Programa, vrši se na isti način i po postupku predviđenim za Statut.

Izmjene Statuta Partije koje se odnose na usklađivanje sa zakonom kojim se uređuje rad i djelovanje političkih partija, može izvršiti i Predsjedništvo Partije, uz naknadnu saglasnost Glavnog odbora.

Glavni odbor između Kongresa može statutarnom odlukom, koja se donosi većinom glasova svih članova Glavnog odbora, urediti pojedina statutarna pitanja, ako to nalažu razlozi hitnosti.

Statutarna odluka ima privremeno važenje, i podliježe potvrdi Kongresa.

Statutarnom odlukom ne mogu se mijenjati odredbe Statuta koje se odnose na naziv i simbole Partije, osnovne principe i programske ciljeve Partije, prava članova Partije i princip demokratskog jedinstva.

Poslovnik o radu i drugi akti Partije

Član 94
Poslovnik o radu donosi onaj organ Partije, odnosno onaj odbor čiji se rad poslovnikom uređuje.

Pravilnike i druge akte Partije donosi Predsjedništvo, izuzev kad je Statutom propisano da akt donosi drugi organ Partije.
Akti Partije donose se većinom glasova prisutnih članova tijela ili organa koji ih donosi, izuzev kada je Statutom drugačije predviđeno.
Izmjene i dopune akata Partije pripremaju se i donose na način i po postupku propisanom za donošenje akata Partije.

Prvi izbor organa Partije

Član 95
Osnivačku skupštinu sačinjavaju delegati koji predstavljaju članove koji su inicirali formiranje Partije.

Na Osnivačkoj skupštini bira se Predsjednik Partije, usvaja Statut i Program Partije, i sve neophodne odluke za funkcionisanje Partije.

Sastav Osnivačke skupštine će na posebnoj sjednici, a prije prvog Kongresa, izabrati članove Glavnog odbora i Nadzorni odbor. Predlog broja i sastava članova Glavnog odbora predložiće Predsjednik Partije, kao i sastav Nadzornog odbora.

Osnivačka skupština potvrđuje odluku Grupe birača Milan Knežević koja djeluje preko poslanika i odbornika u Skupštini Crne Gore i lokalnim skupštinama da postaje sastavni dio  Demokratske narodne partije Crne Gore.

Glavni odbor će potvrditi odluke i drugih grupa birača koje imaju odbornike u skupštinama lokalnih samouprava, kao i vanparlamentarnih grupa građana o pristupanju Demokratskoj narodnoj partiji Crne Gore i odlučiti o načinu njihove zastupljenosti u organima Partije.

Izbor ostalih organa Partije: Predsjedništvo Partije, potpredsjednici i organi na opštinskom nivou obaviće se u skladu sa Statutom i odlukama Predsjednika Partije i Glavnog odbora.

U postupku registracije Partije, Predsjednik Partije ovlašćen je od Osnivačke skupštine da može izvršiti izmjene i dopune Programa i Statuta, i drugih dokumenata kako bi se izvršila registracija Partije.

Predstavnike, datum održavanja i dnevni red za prvi Kongres utvrdiće Glavni odbor na predlog Predsjednika Partije.

Prvi Kongres će se održati najkasnije do 15. marta 2015. godine .

          Prvi Kongres Partije potvrdiće izbor članova Glavnog odbora, konstatovati da puni vremenski mandat Predsjednika Partije počinje danom održavanja Kongresa, potvrditi sastav Nadzornog odbora i usvojiti posebnu Deklaraciju o prioritetnim političkim zadacima Partije.

Stupanje na snagu

Član 96

Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj skupštini.