Vladislav Bojović: Nijesu svi isti na političkoj sceni Crne Gore, a nijesu svi isti ni u opoziciji

Vladislav Bojović: Nijesu svi isti na političkoj sceni Crne Gore, a nijesu svi isti ni u opoziciji

I svojom najnovijom inicijativom Demokratski front želi da pokaže da nisu svi isti na političkoj sceni Crne Gore, a isto tako da nisu svi isti ni unutar opozicije. Mi svakako nećemo nikoga iz ostatka opozicije moliti, niti gurati na silu da protestuje protiv ove vlasti. Demokratska narodna partija je itekako svjesna, i na to smo više puta ukazivali, da u redovima opozicije postoje trojanski konji koje je potrebno do kraja razotkriti i na vrijeme izolovati. Javnost može da uoči da se i danas pojedini akteri u opoziciji najčešće drže po strani i ostaju nedefinisani povodom mnogih važnih pitanja. Mi u Demokratskoj narodnoj partiji i Demokratskom frontu, uz određene razlike, ali i adekvatnu mjeru kompromisa, jasno određeni prema pitanju NATO integracija, borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, drastičnoj diskriminaciji građana po političkoj i nacionalnoj osnovi, pa i kada su na dnevnom redu identitetske teme, kojima ova vlast nastavlja da manipuliše.

Sekulić: Mugoša naknadu primao devet mjeseci

Sekulić: Mugoša naknadu primao devet mjeseci

I čim je, doduše sa velikim naporom, boreći se sa sada već jasno definisanim frakcijama unutar DPS-a uspio da sebi isposluje marginalizovano namještenje za rezidentnog ambasadora u Sloveniji i time više nego udvostruči svoja primanja, sjetio se da Odboru za izbor i imenovanja pošalje dopis mu zaključimo radnu knjižicu i prekinemo isplatu nadoknade koju ostvaruje svakog mjeseca, zaključno sa 31.03.2015.

Lakušić: Vodovod ima 5.484 nelegalna potrošača

Lakušić: Vodovod ima 5.484 nelegalna potrošača

U ba­zi po­da­ta­ka pred­u­ze­ća Vo­do­vod upi­sa­no je 5.484 ne­le­gal­na po­tro­ša­ča. Od­bor­nik DF-a Zo­ran La­ku­šić ka­že da je u Pod­go­ri­ci po­sta­la usta­lje­na prak­sa da se na vo­do­vod­nu mre­žu pri­klju­ču­ju objek­ti ko­ji ne­ma­ju ni gra­đe­vin­sku a ni upo­treb­nu do­zvo­lu, te da bi u tom slu­ča­ju tre­ba­lo da re­a­gu­ju in­spek­cij­ski or­ga­ni i dr­ža­va.

-Na­ža­lost, ta­kva re­ak­ci­ja iz­o­sta­je jer ak­tu­el­na vlast pod­sti­če ne­le­gal­nu grad­nju za svo­je usko­stra­nač­ke in­te­re­se. Dok pi­ta­nje ob­ra­ču­na po­tro­šnje vo­de mu­či broj­ne gra­đa­ne, ru­ko­vod­stvo Vo­do­vo­da se raz­me­će nji­ho­vim nov­cem. Ova pro­ble­ma­ti­ka je pri­lič­no ne­re­gu­la­r­na i pre­pu­šte­na je sa­mo­vo­lji. Ne po­sto­ji na­čin ko­jim se mo­že utvr­di­ti stvar­na po­tr­o­šnja vo­de u Glav­nom gra­du jer ne­ma kon­trol­nog me­ha­ni­zma ko­ji će do­ći do stvar­ne po­tro­šnje – ka­že La­ku­šić.

Ne­ra­ci­o­nal­no tro­še­nje vo­de ali i po­gre­šnu po­li­ti­ku me­nadž­men­ta pred­u­ze­ća, ka­ko ka­že La­ku­šić gra­đa­ni pla­ća­ju kroz vi­so­ke ra­ču­ne za vo­du.
-Po­sta­vlja se pi­ta­nje ka­da će se već jed­nom sta­ti na kraj ova­kvoj po­slov­noj po­li­ti­ci i poč­ne na­pla­ći­va­ti ono što je po­tro­še­no a ne što je iz­mi­šlje­no. Ka­ko za­kon mo­že šti­ti­ti ne­le­gal­ne i one „po­dob­ne” ko­ji ne­ma­ju vo­do­mje­re a tro­še pre­ko­mje­r­no. Tre­ba li neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje nad­le­žnih or­ga­na na­dok­na­đi­va­ti so­li­dar­nim pod­mi­ri­va­njem raz­li­ke u „po­tro­šnji” pod iz­go­vo­rom gu­bit­ka u za­jed­nič­koj mre­ži – ka­že La­ku­šić.

Zo­ran La­ku­šić pi­ta da li neo­d­go­vor­nost, ne­pro­fe­si­o­nal­nost i mo­no­pol tre­ba na­gra­đi­va­ti bo­nu­si­ma. La­ku­šić upo­zo­ra­va da umje­sto da se sred­stva ula­žu da sva­ki stan ima vo­do­mjer, u Vo­do­vo­du se di­je­le bo­nu­si.

-Ne­pri­mje­re­no je po­na­ša­nje ru­ko­vod­stva Vo­do­vo­da ko­je u sve­op­štoj eko­nom­skoj kri­zi di­je­li bo­nu­se na hi­lja­de eura. I po­red vi­so­kih pla­ta ko­je ima­ju dr­znu­li su se u svo­joj ba­ha­to­sti da di­je­le vi­šak nov­ca ko­je su ne­za­slu­že­no za­ra­di­li. Uspješnim se ne može smatrati preduzeće čiji su gubici na vodovodnoj mreži oko 50 odsto, gdje preko 50 odsto domaćinstava nije priključeno na kanalizacionu mrežu i koje nije u mogućnosti da godinama uradi kolektor – na­vo­di La­ku­šić.

Od­bor­nik DF-a do­da­je da gra­đa­ni ne mo­gu da do­ka­žu da su po­tro­ši­li ono što im je Vo­do­vod ob­ra­ču­nao.

-Ukup­na ko­li­či­na po­tro­šnje vo­de na go­di­šnjem ni­vou u Pod­go­ri­ci je vi­so­ka ako se ima u vi­du či­nje­ni­ca da če­tvo­ro­čla­no do­ma­ćin­stvo u SAD-u mje­seč­no po­tro­ši 11 ku­bi­ka vo­de za za­li­va­nje trav­nja­ka i pra­nje auto­mo­bi­la. Ko­li­ki su ra­ču­ni po­je­di­nim gra­đa­nima is­pla­ti­vi­je bi bi­lo da umje­sto vo­de pi­ju pi­vo – na­vo­di La­ku­šić.

Izvor: DAN