DF: Bečić se izgubio u lavirintu visoke politike

DF: Bečić se izgubio u lavirintu visoke politike

Demokratski front sa žaljenjem konstatuje da se Aleksa Bečić bježeći od naših logičnih i korektnih pitanja izgubio u lavirintu visoke politike koja je ipak mnogo ozbiljniji proces od njegove antologijske sintagme „ da se pogledamo u očima“. Stvarno priznajemo da nismo pročitali Program Demokrata, ali je i golim okom vidljivo posmatrajući njihovog lidera da je on zasnovan na samopovređivanju.

Knežević: Masovnim protestima rušimo režim

Knežević: Masovnim protestima rušimo režim

Skup De­mo­krat­skog fron­ta u Be­ra­na­ma po­ka­zao je da smo da­le­ko naj­ja­či i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ji opo­zi­ci­o­ni su­bjekt, ko­ji je u sta­nju da u sva­kom tre­nut­ku oku­pi ne­ko­li­ko hi­lja­da ak­ti­vi­sta i čla­no­va stra­nač­kih or­ga­na. Sma­tram da je to sa­svim do­vo­ljan raz­log da Đu­ka­no­vi­ćev re­žim pri­hva­ti dru­štve­no-po­li­tič­ku re­al­nost, i da, slič­no kao što se de­si­lo u Ma­ke­do­ni­ji, br­zo do­đe do do­go­vo­ra ko­ji će po­zdra­vi­ti cr­no­gor­ski gra­đa­ni i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca

DF: Pajović je trojanski konj Tarzana Miloševića

DF: Pajović je trojanski konj Tarzana Miloševića

Danas je čitava crnogorska javnost kroz lik i riječi Darka Pajovića bila u prilici da vidi kako izgleda političko treće jutro, na kojem politički pokojnici ubjedjuju druge i sebe da im je pritisak 120 : 80. Čovjek koji se prije godinu dana javno hvalio da je dostavio javnosti „Snimak“ o izbornim zloupotrebama DPS – a očigledno je za prijemni ispit progutao sve dokaze i trake snimljenog materijala

DF: Pajović pozitivan jedino na DPS

DF: Pajović pozitivan jedino na DPS

DF još jednom podsjeća crnogorsku javnost da su tzv. teorije od 36 plus 1 poslanika spremnih da dodju do većine od 41 predstavljale puko zamajavanje i manipulaciju opozicione javnosti. Valjda je nakon Pajovićevog intervjua, svakom u Crnoj Gori jasno, pa i tvorcima modela 36 plus 1, ono što je DF odavno tvrdio, da u crnogorskom Parlamentu nema 36 opozicionih poslanika, već da postoje trojanski konji koji se hrane na opozicionim jaslama, i samo čekaju zvižduk Tarzana Miloševića kako bi pretrčali na ranč DPS – a. Zato najavljena koalicija Pozitivne i DPS – a predstavlja razlog više da se na demokratskim protestima zaustavi svaki pokušaj daljeg političkog degenerisanja osnovnih demokratskih vrijednosti. Izbori u Djukanovićevoj režiji, na kojima bi razni Pajovići glumili opozicione statiste dok ih šef ne pozove u završnom činu, nemaju nikakvog smisla, i samo tehnička vlada do koje ćemo doći mirnim protestima, može natjerati crnogorske Vasile Tupurkovske da predju na političko gojenje ali u kantini DPS – a, jer oni više sa opozicijom nemaju ništa.

DF: U čije ime govori Kovačević

DF: U čije ime govori Kovačević

Ovo je još jedan od dokaza da su ostaci SNP-a duboko raspolućeni na opoziciono krilo i na režimsko kojem očigledno pripada i Kovačević, kao i da u SNP ne postoji konsenzus oko dalje opozicione ili pozicione profilacije ove partije pa samim tim ni oko protesta.

Perišić: Bjelopoljci čekaju rekonstrukciju gradskog trga kao Đeknu

Perišić: Bjelopoljci čekaju rekonstrukciju gradskog trga kao Đeknu

Kroz nekoliko prethodnih kampanja DPS-a u Bijelom Polju figurirali su mnogi infrastrukturni projekti, od kojih se naravno odustalo. Zato i danas Bjelopoljci čekaju, kao Đeknu, rekonstrukciju glavnog gradskog trga, izgradnju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, čuvena šetališta pokraj korita Lima, izgradnju azila za pse, izgradnju fudbalskog terena na “Patkovoj Otoci” i rekonstrukciju pojedinih ulica u užem gradskom jezgru.

DF: Licemjerno je prisustvo Pozitivne i SNP-a na Kongresu DPS-a

DF: Licemjerno je prisustvo Pozitivne i SNP-a na Kongresu DPS-a

DF je neprijatno iznenađen prisustvom pedstavnika SNP i Pozitivne Crne Gore, koji su čak i pozdravili Kongres DPS. Svako ko i malo drži do opozicione i ljudske časti nema šta da traži da sastanku kriminalne organizacije koja je opljačkala Crnu Goru, uništila privredu, napravila armiju siromašnih, obrukala državu, uvela je u brak sa mafijom i razorila moralni kodeks po kome se Crna Gora prepoznavala i kojim se ponosila, navodi se u saopštenju te stranke.

Knežević: Ranko zaboravio da je 18 godina u zagrljaju sa Milom

Knežević: Ranko zaboravio da je 18 godina u zagrljaju sa Milom

“Nakon ovakvih lupinga u nepoznato, prosto se stiče utisak da je Krivokapić poslednjih 18 godina proveo u dubokoj političkoj komi, i da se juče probudio, na svekoliku radost crnogorskog zemaljskog roblja i sužnjeva koje mori glad. Tako rasanjen, shvatio je da u zagrljaju Mila Đukanovića polako ostaje bez vazduha, a da mu ni najbliži saradnici nijesu spremni dati vještačko disanje, već mu odavno pripremaju svileni politički gajtan“, ocijenio je lider Demokratske narodne partije i član Predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević.

Zogović: Grupa građana ”Izbor” da uskrati podršku DPS-u

Zogović: Grupa građana ”Izbor” da uskrati podršku DPS-u

Koalicioni aranžman koji nije bio jasan čak ni Radovićevim najbližim srodnicima, doživio je očekivani fijasko pretvarajući se u puko dovodjenje DPS-a na vlast. I tada i sada, bilo je i više nego očigledno da su svi dogovori sa tom partijom prevara zapisana na ledu koji će se otopiti čim se zauzmu funkcije. Zato, sada treba stati iza svojih riječi i raditi u interesu Herceg Novog a ne kritikama zabavljati javnost a u isto vrijeme omogućavati da vlast vrše nekompetentni, nestručni, politički apartčici vladajuće partije koji čak nemaju ni viziju o perspektivi Novog kako kaže Radović.

Zogović: Vojvodićka nastavlja progon Univerziteta

Zogović: Vojvodićka nastavlja progon Univerziteta

Nova rektorka Radmila Vojvodić je uspjela da se zaplete u sukobe sa brojnim profesorima na Univerzitetu Crne Gore toliko da se već jasno vidi zašto je i dovedena na tu čelnu funkciju. A dovedena je zato da razbije državni Univerzitet u korist Milovog privatnog univerziteta i da kao Stipe Mesić kaže: „Moj zadatak je ispunjen. Univerziteta Crne Gore više nema.“

Zogović: Vojvodićka da objasni crnogorskoj javnosti jesu li njene aktivnosti u skladu sa zakonom

Zogović: Vojvodićka da objasni crnogorskoj javnosti jesu li njene aktivnosti u skladu sa zakonom

Zbog svega navedenog je pozivam da crnogorskoj javnosti objasni je li ona lično u konfliktu interesa na mjestu rektora i šefa njene servisne službe “Mape” za višegodišnje partijske promocije DPS-a. Je li u tom smislu sporan njen dvostruki radni angažman, jesu li njene aktivnosti u skladu sa zakonom i šta će za Vojvodićku reći Komisija za konflikt interesa?

Bulatović: ANB da dostavi na uvid Džomićev dosije

Bulatović: ANB da dostavi na uvid Džomićev dosije

Pozivam premijera Đukanovića da naloži direktoru ANB-a da primijeni zakon i omogući mi uvid u dosije Velibora Džomića. Pozivam predsjednika Vlade da to uradi zato što smatram da on direktno kontroliše sve što se radi u bezbjednosnom sektoru. Đukanović je taj koji kontroliše svaki red poteza, uključujući i to da li će se članu odbora za Odbranu i bezbjednost dozvoliti da, shodno zakonu, obavlja svoju dužnost“, zaključio je Bulatović.

Sekulić: Mugoša naknadu primao devet mjeseci

Sekulić: Mugoša naknadu primao devet mjeseci

I čim je, doduše sa velikim naporom, boreći se sa sada već jasno definisanim frakcijama unutar DPS-a uspio da sebi isposluje marginalizovano namještenje za rezidentnog ambasadora u Sloveniji i time više nego udvostruči svoja primanja, sjetio se da Odboru za izbor i imenovanja pošalje dopis mu zaključimo radnu knjižicu i prekinemo isplatu nadoknade koju ostvaruje svakog mjeseca, zaključno sa 31.03.2015.