DNP: DPS providno pere ruke od Miga

DNP: DPS providno pere ruke od Miga

Lakušić je samo konstatovao ono što vide svi građani Podgorice i ukupna crnogorska javnost, da DPS na listu nije smio staviti po funkciji prvog čovjeka Glavnog grada, koji bi svojim rezultatima trebalo da bude uzdanica izbornog procesa u Podgorici, i pojavljivanjem na poslaničkoj listi donese ogroman broj glasova.

Pejović: Sankcije

Pejović: Sankcije

Gra­đa­ni Cr­ne Go­re ko­nač­no mo­ra­ju zna­ti da je ova vlast bez du­ha, ni­hi­li­stič­na i ci­nič­na. Lju­de ko­ji se go­di­na­ma skla­nja­ju od vla­sti, nje­ne ira­ci­o­nal­no­sti i uvje­re­nja da je njoj sve do­zvo­lje­no mo­ra­mo ohra­bri­ti i upo­zo­ri­ti da vre­me­na za če­ka­nje vi­še ne­ma. Cr­noj Go­ri je po­treb­na gra­đan­ska hra­brost, hra­brost da se su­o­či sa isti­nom.

Pe­jo­vić: Postoji cijena

Pe­jo­vić: Postoji cijena

Za­to u ri­je­ci ovog ne­sreć­nog vre­me­na u ko­me se sve ku­pu­je pa čak i ljud­ske du­še sve iz­gle­da sit­no i bez­vri­jed­no. Sve osim ži­vo­ta. Za­to ne dam da po­ko­re mo­ju mr­vu ži­vo­ta. Jer ako su mo­gli bi­ti vlast u mo­joj ze­mlji ne mo­gu i ne­će ni­kad bi­ti go­spo­da­ri mo­je du­še.

Pejović: Nadglasajmo lopove

Pejović: Nadglasajmo lopove

„Onaj ko or­ga­ni­zu­je iz­bo­re“, go­vo­rio je Ni­ko­la Pa­šić: „taj ih i do­bi­ja”. Za­to ako ne bu­de pre­la­zne vla­de, šan­se za smje­nu re­ži­ma će bi­ti znat­no uma­nje­ne. Ova vla­da spro­vo­di od­lu­ke kao i sva­ka ko­la­bo­ra­ci­o­na vla­da, pa sa­mim tim ne­ma le­gi­ti­mi­tet da or­ga­ni­zu­je iz­bo­re.