Bulatović: Lideri da se dogovore o protestima

Bulatović: Lideri da se dogovore o protestima

Po ri­je­či­ma Pre­dra­ga Bu­la­to­vi­ća, ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar ne­dvo­smi­sle­no po­ka­zu­je ko­li­ko je bo­le­sno cr­no­gor­sko dru­štvo i u ko­joj mje­ri je DPS za­ro­bio in­sti­tu­ci­je, po­seb­no ANB, po­li­ci­ju, Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo i dio pra­vo­sud­nog si­ste­ma.
– Oči­gled­na re­ži­ja i mon­ta­ža ta­ko­zva­nog dr­žav­nog uda­ra, ko­ja se pre­tva­ra u kam­pa­nju za pro­gon DF-a i nje­go­vih li­de­ra, omo­gu­ći­la je pri­vre­me­ni osta­nak na vla­sti re­ži­ma ko­ji per­so­ni­fi­ku­ju Mi­lo Đu­ka­no­vić i Du­ško Mar­ko­vić. Ta­ko­zva­ni dr­žav­ni udar za ko­ji ni­ko od dr­žav­nih struk­tu­ra na­vod­no ni­je znao, kroz pro­jek­to­va­no sma­nje­nje iz­la­zno­sti one­mo­gu­ćio je opo­zi­ci­ju da ostva­ri oče­ki­va­nu ve­ći­nu i po­bje­du nad DPS-om – re­kao je on.

Marketinška kampanja DF-a ubjedljivo najbolja politička kampanja

Marketinška kampanja DF-a ubjedljivo najbolja politička kampanja

Po mišljenju svih analitičara, a pogotovo crnogorske javnosti, ubjedljivo najbolju i najkompletniju marketinšku kampanju imala je lista “Demokratski front – Mi ili on” pod rednim brojem 13.
Od jako kreativnih sadržaja na društvenim mrežama, pjesme kampanje, preko fenomenalnih, najposjećenijih skupova, sve do video-spotova koji su definitivno pomjerili granice, ne samo u Crnoj Gori – već gledano i iz perspektive cijelog regiona.

DF: Neće nam TVCG određivati šta ćemo govoriti na skupovima

DF: Neće nam TVCG određivati šta ćemo govoriti na skupovima

“Niti će nam Urednički tim TVCG određivati šta ćemo govoriti na našim skupovima. Pozivamo ih na korektnost, da se urazume, i makar pokušaju da se ponašaju profesionalno. Pozivamo, takođe, i Savjet RTCG da se pozabavi onima koji se ne bave strukom i guše slobodu izražavanja, ali se zato bave opasnim poslom podizanja tenzija u jeku izborne kampanje”, zaključio je Vučurović.

Pejović: Ne u rat, ne u NATO

Pejović: Ne u rat, ne u NATO

Vi­še i ni­je taj­na da je svi­jet ušao u no­vo var­var­stvo i to pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći NA­TO-u i Za­pad­nim si­la­ma ko­je re­ži­ra­ju ne­re­de, vo­de ra­to­ve i štam­pa­ju mi­li­jar­de i mi­li­jar­de do­la­ra bez po­kri­ća. U da­na­šnjim vre­me­ni­ma ma­te­ri­ja­li­zma i vul­ga­ri­zma ne­ma hu­ma­no­sti, li­je­pog po­na­ša­nja i op­ho­đe­nja me­đu lju­di­ma. So­to­na ko­ji vla­da svi­je­tom ima za cilj po­ni­šta­va­nje svih ljud­skih vri­jed­no­sti.

Pejović: Nezasiti monstrum

Pejović: Nezasiti monstrum

Tada mi je postalo jasno da je nezasiti monstrum koji guta svijet pod firmom demokratije riješio da i nas pretvori u njegove sluge. Aktuelni režim je u NATO kampanju stavio sve svoje potencijale i velika materijalna sredstva, no i pored toga nikako da broj gradjana koji podržava NATO predje njihovu projektovanu većinu. Zato NATO kampanja poprima obilježje nasilja nad slobodnom voljom gradjana.