DF u Plavu: U novoj Vladi DF-a biće i predstavnika manjinskih naroda

DF u Plavu: U novoj Vladi DF-a biće i predstavnika manjinskih naroda

„I dan danas pokušavaju da plaše Demokratskim frontom i vodstvom DF-a muslimane i sve nacionale manjine. Svi vi građani koi pripadate nekoj nacionalnoj manjini samo da vas pitam, plašili su vas nekada snažno sa Momirom Bulatovićem, sa Predragom Bulatovićem a sada je vođa svih tih strahova Andrija Mandić. Da li smo ikada mi vama napravili išta nažao osim što smo jasno saopštavali naše političke stavove i saopštavaćemo“, pitao je Bulatović na tribini ističući da nikada ni jedan od lidera DF-a ili sledbenika nije napravio nažao ni jednoj nacionalnoj manjini, niti će.

Zogović: Kome smeta trg NATO žrtava

Zogović: Kome smeta trg NATO žrtava

Da­kle, tu na­šu ini­ci­ja­ti­vu da do­sa­da­šnji Trg omla­di­ne na Mu­ri­ni, iz pi­je­te­ta pre­ma ne­vi­no stra­da­lim žr­tva­ma to­kom NA­TO bom­bar­do­va­nja ove va­ro­ši­ce 30. apri­la 1999. go­di­ne, ka­da je po­gi­nu­lo šest ne­du­žnih ci­vi­la, od ko­jih tro­je dje­ce, no­si na­ziv trg žr­ta­va NA­TO bom­bar­do­va­nja, Op­šti­na je tre­ba­la da pro­sli­je­di Vla­di Cr­ne Go­re da ona da svo­je mi­šlje­nje a mi da vi­di­mo ko­je su to smet­nje za da­va­nje tog na­zi­va. Ko­mi­si­ja to ni­je uči­ni­la.