Mladi DNP: Višedecenijski režim uspostavio sistem iskrivljenih vrijednosti

Mladi DNP: Višedecenijski režim uspostavio sistem iskrivljenih vrijednosti

Želimo državu u kojoj će institucije raditi svoj posao po ustavu i zakonu i neće biti političkog progona neistomišljenika. U svim društvima pa i crnogorskom mladi su pokretača snaga koja će unijeti novu energiju za stvaranje uslova za bolju budućnost. Mladi žele da budu nosioci velikih promjena, a krupne korijenite promjene su neophodne Crnoj Gori.

Jovanović podnio prijavu protiv 11 odbornika DPS u Podgorici zbog sukoba interesa

Jovanović podnio prijavu protiv 11 odbornika DPS u Podgorici zbog sukoba interesa

Imajući u vidu da Agencija za sprečavanje korupcije ne želi da vrši svoju zakonom predviđenu funkciju a to je da na osnovu sopstvenih saznanja, odnosno po službenoj dužnosti – ex officio, pokrene postupke za utvrđivanje povrede Zakona o sprečavanju korupcije u dijelu koji se odnosi na ograničenja u vršenju javnih funkcija, podnio sam prijavu protiv 11 odbornika DPS-a u Skupštini Glavnog grada, koji pored te javne funkcije, vrše dodatnu javnu funkciju, što je nespojivo shodno ZOSK.

Osnovna uloga Agencije je da utvrđuje postojanje sukoba interesa i da preduzima mjere za njegovo sprečavanje. Očigledno da u Agenciji zatvaraju oči pred flagrantnim kršenjem zakona kada se radi o funkcionerima DPS-a. Podsjetiću da je članom 3 ZOSK propisano da je javni funkcioner lice koje je izabrano u organu lokalne samouprave, odnosno da je shodno toj odredbi lice koje je izabrano za  odbornika, smatra se javnim funkcionerom . Nadalje, u članu 12 istog zakona decidno je navedeno da javni funkcioner, odnosno odbornik u ovom sučaju, ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja i nadzornog organa, izvršni direktor, član menadžmenta javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica.   Svjedoci smo da veliki broj odbornika DPS-a u Podgorici, pored odborničke funkcije vrši i druge funkcije u lokalnoj i državnoj administraciji ili u preduzećima koje je osnovala opština ili država. Zbog ovog faktičkog stanja, mora se konstatovati da  svih 11 odbornika DPS-a krši zakon, a da Agencija za sprečavanje korupcije sve to toleriše, odnosno očigledno da pojedinci koji se nalaze na rukovodećim položajima u Agenciji imaju interes da ovo protivzakonito ponašanje  ne sankcionišu . U suprotnom, oni  bi iskoristili svoje zakonske mehanizme i nadležnost i pokrenuli postupke utvrđivanja sukoba interesa. Zakon propisuje da kada javni funkcioner u toku vršenja javne funkcije prihvati da obavlja drugu dužnost koja je nespojiva, dužan je da u roku od 30 dana podnese ostavku na jednu od funkcija.

Procedura nalaže da Agencija mora da postupi po ovom zahtjevu i da u roku od 15 dana traži pisano izjašnjenje javnih funkcionera na navode zahtjeva, nakon čega se postupak dalje vodi preko lica koje ovlasti direktor Agencije, Sreten Radonjić, tako da se on ovoga puta neće moći sakriti iza odluka službenika Agencije kako je to bio običaj do sada, već će biti direktno uključen i odgovoran za čitav proces. Što se tiče roka do kojeg će čitav postupak biti završen, ja unaprijed izražavam sumnju da će biti opstrukcije u ovom procesu.  Zakonom nije predviđen rokov do kad se čitav postupak mora završiti, ali ih unaprijed upozoravam da ZOSK predviđa da se na postupak utvrđivanja povrede odredaba zakona primjenju se odredbe upravnog postupka, i da nemaju nikakv materijani ni procesni alibi da ne postupe po ovom zahtjevu i to u hitnom roku. Činjenica je da 11 odbornika DPS-a u Glavnom gradu krši zakon i da zbog toga treba da podnesu ostavke ili na funkcije odbornika ili na druge koje obavljaju. Posebno je važno i to da se svi oni nalaze na bitnim funkcijama koje obavljaju nezakonito i da to sa sobom povlači pitanje pravne valjanosti odluka koje su donosili na druge funkcije koje vrše.

Nema nikakve sumnje da se ovdje radi o uspostavljanoj praksi da funkcioneri DPS-a akumuliraju javne funkcije i da im kršenje u tom dijelu zakona uopšte ne predstavlja problem,  s obzirom da Agencija sve to toleriše. Po osnovu obavljanja nespojivih javnih funkcija oni su u svoju korist a na štetu budžeta, pribavili i značajna finansijska sredstva. U slučaju kada se utvrdi da su nezakonito obavljali funkcije, moralo bi se konstatovati da su primanja koja su stekli na drugoj funkciji primili nezakonito i da su se neosnovano obogatili.

Cilj zbog kojeg je pokrenut ovaj postupak jeste da se prekine nepostupanje Agencije i da se ona primora da krene u proceduru utvrđivanja sukoba interesa, jer bi se inače nastavilo sa dosadašnjom praksom odobravanja nezakonitog obavljanja više funkcija koje vrše odbornici DPS-a u Podgorici. Nakon podnošenja ovog zahtjva Agencija će morati da reaguje ukoliko neko u njoj ne želi da neobavljanjem svoje službene dužnosti i dalje pokriva ove nezakonitosti. Upozoravam ih, da bi u tom slučaju, rukovodioci i službenici u Agenciji ušli u svjesnu zloupotrenu službenog položaja, što nedvosmisleno predstavlja osnov za pokretanja određenih postupaka i protiv njih.

Zanimljivo će biti i šta će odbornici DPS-a u Podgorici povodom svega ovoga imati da izjave u svom službenom izjašnjenju jer se deklarativno snažno zalažu za poštovanje zakona i vladavinu prava, a svjedoci smo da ih njihovo ponašanje i praksa u obavljanju javnih funkcija u svemu tome neoborivo demantuju.

Dopis Agenciji za sprecavanje korupcije

 

Nikola Jovanović

Funkcioner Demokratske narodne partije i Demokratskog fronta

 

Lakušić: Targetiranje Rusije kao spoljnog neprijatelja prerasta u međunarodnu kompromitaciju CG

Lakušić: Targetiranje Rusije kao spoljnog neprijatelja prerasta u međunarodnu kompromitaciju CG

Na pitanje da li bi ovakav odnos Podgorice i Moskve mogao da ima posledice i kakve, Lakušić je jasan. Tvrdi da posljedice takvog odnosa idu samo u prilog kompromitaciji režimske Crne Gore u međunarodnim okvirima, kao zemlje čiji čelnici, koji kontrolišu sve poluge vlasti, umišljaju da su jedan od ključnih faktora u međunarodnim odnosima.

RT: Anti-NATO opozicionari izgubili imunitet zbog protivljenja ulasku CG u NATO

RT: Anti-NATO opozicionari izgubili imunitet zbog protivljenja ulasku CG u NATO

Crna Gora je duboko podijeljena država dok čeka ratifikaciju u NATO, a dvojici opozicionara je juče skinut diplomatski imunitet zbog ovog problema. Oni su osumnjičeni za navodni pokušaj svrgavanja režima sa vlasti koja želi da Crnu Goru pridruži NATO-u – ovako prenosi jučerašnji događaj RT (Russia Today). RT navodi da je skidanje imuniteta dio borbe vlasti protiv anti-NATO-vskih snaga u Crnoj Gori.

Jovanović: Stijepović rekao naglas ono sto zna cijela Crna Gora, svaki državni i lokalni projekt DPS sprovodi kao partijski interes

Jovanović: Stijepović rekao naglas ono sto zna cijela Crna Gora, svaki državni i lokalni projekt DPS sprovodi kao partijski interes

Imajući u vidu da je tačnost onoga što je Slavoljub Stijepović iznio apsolutna, i da je šef kancelarije UNICEF-a, gospodin Bendžamin Perks kao predstavnik institucija koje su podržale ovaj projekat takođe imao privilegiju da čuje da će sredstva koja je uložio ovaj međunarodni fond, biti iskorištena u partijske svrhe, suvišno je tražiti javno izvinjenje od gospodina Stijepovića već mu treba iskazati zahvalnost na javnoj potvrdi onoga što svi u Crnoj Gori znaju a to je da DPS vrši vlast isključivo vođen partijskim interesom i zloupotrebljava sve što se zloupotrijebiti može.

DNP Podgorica: Podrška narodnom referendumu i političkim zatvorenicima Čađenoviću i Bajčetiću

DNP Podgorica: Podrška narodnom referendumu i političkim zatvorenicima Čađenoviću i Bajčetiću

Na sinoć održanoj sjednici odbora Glavnog grada Demokratske narodne partije ocijenjeno je da se u kontinuitetu, a naročito od parlamentarnih izbora i izrežiranog državnog udara vodi najbrutalnija kampanja i progon funkcionera i članova Demokratskog fronta. Iskazana je puna podrška Mihailu Čađenoviću i Nikoli Bajčetiću koji se zbog toga nalaze u zatvoru i koji su žrtve do sada neviđenog progona na jedan politički subjekt.

Odbor je izkazao punu podršku intezivnim aktivnostima predsjednika partije Milana Kneževića za inteziviranje aktivnosti na organizovanju narodnog referenduma po pitanju eventualnog pristupanja Crne Gore u NATO pakt. Potvrđeno je da je referendum neophodan kako bi građani Crne Gore neposredno izkazali svoj stav, i da bi svako guranje Crne Gore u NATO, suprotno većinskoj volji građana, značilo produbljavanje podjela i vodilo eskalazicji politikih prilika na unutrašnjem i međunarodnom planu. Jasno je da članstvo Crne Gore u NATO paktu nije interes građana, već da je to potreba ključnih ljudi režima da ispune preuzete obaveze od zapadnih centara moći u zamjenu za lični imunitet od svoje kriminalne prošlosti.

Ocijenjeno je da se Crna Gora, zbog lažnog državnog udara nalazi u produženom vanrednom stanju i da je u permanentnoj političkoj i sveopštoj krizi,  te da je stoga neophodno da sve istinske opozicione snage pronađu model efikasne saradnje i zajedničke akcije na konačnoj smjeni kriminogenog režima, što uključuje i organizovanje velikih građanskih protesta.

Na sjednici je jednoglasno izabran i Predsjednik Kluba Mladih DNP Podgorice, Darko Smolović član odbora Glavnog grada i član Predsjedništva Mladih DNP Crne Gore. Zaključeno je i da je Klub mladih DNP CG nakon veoma uspješnog kongresa potvrdio da mladi ljudi sve više podržavaju principijelne ideje i bezkompromisnu borbu Demokratske narodne partije Crne Gore i da će u narednom periodu, shodno ranijoj odluci Glavnog odbora, i odbor Glavnog grada biti prošireni značajnim brojem mladih ljudi.

 

Bulatović: Da ne bješe predstojećih lokalnih izbora u Nikšiću, DPS se ne bi sjetio da ovaj grad postoji na mapi

Bulatović: Da ne bješe predstojećih lokalnih izbora u Nikšiću, DPS se ne bi sjetio da ovaj grad postoji na mapi

Zbog procesa centralizacije, i nedomaćinskog odnosa svih neodgovornih političara iz Nikšića, koji su se i preselili u Podgoricu, došlo je do marginalizacije grada, koji je sad opet, samo oko predstojećih izbora atraktivan za političke profitere iz vrha DPS-a, uz euforiju jeftinog lokalpatriotizma i zaludna krečenja nikšićke sive svakodnevice.

Jovanović: Nema normi o izborima u Tuzima i Golubovcima

Jovanović: Nema normi o izborima u Tuzima i Golubovcima

-U za­ko­nu je pred­vi­đe­no da će se na­kon usva­ja­nja sta­tu­ta op­šti­na izvši­ti po­dje­la imo­vi­ne iz­me­đu op­šti­na i to u ro­ku od 60 da­na od da­na usva­ja­nja sta­tu­ta što zna­či da u tom di­je­lu ima­mo ta­ko­đe, zna­čaj­no ka­šnje­nje ko­je uka­zu­je da je i u po­gle­du ras­po­dje­le imo­vi­ne bi­lo po­li­tič­ke tr­go­vi­ne – na­vo­di Jo­va­no­vić.

Pejović: Slika Crne Gore

Pejović: Slika Crne Gore

Vi, po­što­va­ni gra­đa­ni, ko­ji gla­sa­te za opo­zi­ci­ju, upr­kos to­me što fi­nan­si­ra­te vlast i obez­bje­đu­je­te pla­te nji­ho­voj do sr­ži lo­jal­noj ad­mi­ni­stra­ci­ji, oči­gled­no, po mi­šlje­nji­ma ne­kih, ne smi­je­te ima­ti u jav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i usta­no­va­ma lju­de ko­ji ne po­dr­ža­va­ju vlast. To je, na­ža­lost, sli­ka da­na­šnje Cr­ne Go­re.

Apel DNP da se zove: Aerodrom Njegoš Podgorica

Apel DNP da se zove: Aerodrom Njegoš Podgorica

Iako je hvale vrijedna svaka aktivnost na afirmisanju lika i djela našeg Vladike, vladara, mislioca, filozofa i pjesnika Njegoša, pomalo stereotipno djeluje proglašenje Njegoševog dana rođenja za državni praznik. Njegošev rođendan jeste sveti datum kulture Crne Gore, ali vlasti ne treba da ga koriste u cilju vlastite promocije i friziranja naše nimalo lagodne stvarnosti.

DF na najvećem skupu od referenduma: Svi na izbore, sloboda je naša! (FOTO)

DF na najvećem skupu od referenduma: Svi na izbore, sloboda je naša! (FOTO)

Na veličanstvenom skupu Demokratskog fronta, održanog večeras u Podgorici poručeno je pred 10.000 građana Crne Gore da sloboda pripada njima. „Ovako izgleda slobodna zemlja!“, kazali su predstavici DF na Trgu Republike. Oni su pozvali i one građane koji su do sada apstinirali da u nedjelju izađu na izbore u zajedničkoj borbi protiv diktatora Mila Đukanovića i njegovog kriminalnog režima. „Gotov je, vrijeme je!, poručili su iz DF-a.

Pobjednički skup Demokratskog Fronta – POBJEDA CRNE GORE I PORAZ DPS-a!

Pobjednički skup Demokratskog Fronta – POBJEDA CRNE GORE I PORAZ DPS-a!

Nepokolebljivi duh slobode, snaga promjena i reformi, želja za povratkom dostojanstva i preporodom ekonomije, borba za pravnu državu i socijalnu pravdu, kao i mnogi demokratski principi, političke ideje i rješenja, sabrani su u našoj kampanji, viziji i programu i objedinjeni NADOM! Za slobodu, demokratiju, rad, pravdu, dostojanstvo i prosperitet! Za budućnost, za Demokratski Front, za Crnu Goru!

Lakušić: Na Cetinju teče nevidljiva čokolada, a u Podgorici zidaju virtuelno Gradsko pozorište

Lakušić: Na Cetinju teče nevidljiva čokolada, a u Podgorici zidaju virtuelno Gradsko pozorište

“Jeftino političko blefiranje Stijepovića toliko je providno i degutantno da prevazilazi mjere dobrog ukusa u njegovom pokušaju zamajavanja građana “epohalnim” gradnjama u nedjelji pred izbore.
A da je Živko Nikolić živ, nakon odgledanog video-snimka bacanja maltera, odmah bi mu povjerio glavnu ulogu u filmu “Zidanje kamena temeljca”, da Migo stigne do Kana, ali i Pari Sen Žermena“, smatra Lakušić.

Zgrada Vlade odjekuje: „Milo lopove!“ (VIDEO)

Zgrada Vlade odjekuje: „Milo lopove!“ (VIDEO)

U ime predsjedništva Fronta, Milan Knežević je pozdravio okupljenu omladinu i poručio da je ovo odsudna bitka za „vašu budućnost“.
„Niko ne može pobijediti Đukanovića osim omladine. Imamo 10.5000 aktivista, imamo energiju, imamo omladinu, pobjeda je naša. Garant naše budućnosti je Demokratski front,“ poručio je Knežević.

DNP: Korupcija prepoznatljivo obilježje Stijepovićevog rada

DNP: Korupcija prepoznatljivo obilježje Stijepovićevog rada

DNP će se založiti da se nezakonito bogaćenje javnih funkcionera normira kao krivično djelo, u skladu sa preporukom iz člana 20 Konvencije UN o borbi protiv korupcije. U čitavoj toj priči neodgovorni gradonačelnik “svih građana”, to jest, gradonačelnik moćnih pojedinaca, imaće vidno mjesto kao onaj koji je iznevjerio interese Glavnog grada i građana, radeći u korist moćnika iz sjenke kako mu se i nalagalo iz vrha režima.

RTCG cenzuriše glas naroda

RTCG cenzuriše glas naroda

Ovim nedemokratskim gestom svojstvenim autokratskom političkom nervu, potvrđeno je da u Crnoj Gori nijesu obezbijeđeni uslovi za objektivno, slobodno i kvalitetno novinarstvo, te samim tim nije ispunjeno ustavno načelo o pravu građana na istinito i potpuno informisanje, na šta DF ukazuje godinama a o čemu je pisala i Evropska komisija u svojim izvještajima za prethodnu godinu.

Evo dokaza: Nekoliko stotina ili 10.000? (VIDEO)

Evo dokaza: Nekoliko stotina ili 10.000? (VIDEO)

Sinoć je, u organizaciji Demokratskog fronta, održan veličanstven skup na kojem je prisustvovalo 10.000 građana.

Kako nije odobreno postavljanje bine koordinacijom policije i komunalne policije i time nije bilo uslova da se održi najavljeni koncert, organizatori su pozvali okupljene građane u protestnu šetnju.
Gradom se orilo iz hiljade grla: „Milo lopove!“ i „Gotov je!“

DNP: DPS providno pere ruke od Miga

DNP: DPS providno pere ruke od Miga

Lakušić je samo konstatovao ono što vide svi građani Podgorice i ukupna crnogorska javnost, da DPS na listu nije smio staviti po funkciji prvog čovjeka Glavnog grada, koji bi svojim rezultatima trebalo da bude uzdanica izbornog procesa u Podgorici, i pojavljivanjem na poslaničkoj listi donese ogroman broj glasova.

Pejović: Žižak slobode

Pejović: Žižak slobode

Re­žim je 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne uči­nio sve da uga­si ži­žak ko­ji je tre­pe­rio nad Cr­nom Go­rom u vi­je­ku u kom se bru­tal­nom upo­tre­bom si­le na­sto­je upro­pa­sti­ti na­še ve­li­ke ide­je i sno­vi o slo­bod­noj i sreć­noj dr­ža­vi. Ži­žak svo­jim po­stup­ci­ma po­ku­ša­va­ju uga­si­ti i oni ko­ji su bi­li u oba­ve­zi, zbog gra­đa­na ko­ji su im da­li glas na iz­bo­ri­ma, da se pri­dru­že pro­te­sti­ma umje­sto što su po­šli uz sku­te re­ži­ma i ta­ko po ko zna ko­ji put spa­si­li bo­le­sni­ka ko­ji je če­kao sud­nji dan pri­ka­čen na in­fu­zi­ju.

Bojović: Pobjednička kvazi-karikatura i NATO-dan u Pljevljima

Bojović: Pobjednička kvazi-karikatura i NATO-dan u Pljevljima

Odluka o izboru pobjedničke karikature, na konkursu raspisanom u okviru manifestacije ”Dani humora i satire” u Pljevljima, je, najblaže rečeno, skandalozna i sramna. Najoštrije osuđujemo primitivnu politizaciju i vulgarnu zloupotrebu ove poznate kulturne manifestacije s regionalnim karakterom i višedecenijskom tradicijom, od strane aktuelne vlasti i njenih NATO-lobista. Pobjednička karikatura autora Dragomira Đukića iz Podgorice nije zapravo nikakva karikatura, već propagandni NATO-letak.

Lakušić: Efikasno jedino mijenjaju sijalice

Lakušić: Efikasno jedino mijenjaju sijalice

Po­di­je­lje­na su mi­šlje­nja ko­li­ko ser­vis „Si­stem 48”, ko­ji funk­ci­o­ni­še u okvi­ru Bi­roa za ko­mu­ni­ka­ci­ju i ko­or­di­na­ci­ju od­no­sa sa gra­đa­ni­ma, pre­ko ko­jeg se pri­ja­vlju­ju pro­ble­mi iz nad­le­žno­sti Glav­nog gra­da i pred­u­ze­ća či­ji je on osni­vač, do­pri­no­si rje­ša­va­nju ko­mu­nal­nih pi­ta­nja ko­ja su od ve­ćeg zna­ča­ja za gra­đa­ne.

Se­ku­lić: Šta je iz­grad­njom ko­lek­to­ra, grad­skog po­zo­ri­šta, ba­ze­na..

Se­ku­lić: Šta je iz­grad­njom ko­lek­to­ra, grad­skog po­zo­ri­šta, ba­ze­na..

Od si­tu­a­ci­je ka­da je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pret­hod­ni gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Mi­o­mir Mu­go­ša, ugra­đu­ju­ći se u sve mo­gu­će po­slo­ve, ra­dio ne­ke ka­pi­tal­ne objek­te, do­šli smo do mo­men­ta da ak­tu­el­ni gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić ka­pi­tal­nim pro­jek­ti­ma na­zi­va stva­ri ko­ji se u dru­gim op­šti­na­ma pod­ra­zu­mi­je­va­ju i sta­vlja­ju u funk­ci­ju sva­kog mje­se­ca.

Lakušić: Kuća Rista Stijovića ne postoji na turističkoj mapi Podgorice

Lakušić: Kuća Rista Stijovića ne postoji na turističkoj mapi Podgorice

Sramota je ove vlasti da bezimenim “zaslužnim građanima” dodjeljuje stanove, a da za rekonstrukciju rodne kuće Rista Stijovića nema novca i pri tom zanemaruju tragove naše kulture. To ukazuje na nepoštovanje uprave grada, prema čuvenom vajaru,o kojem se izgleda više zna izvan njegovog rodnog grada.Nažalost, mnogi Podgoričani ne znaju ni da im je bio sugrađanin, ni čime se bavio.