Bojović: Režimski spavači nikad ne spavaju

Bojović: Režimski spavači nikad ne spavaju

U trenutku kad su svima usta puna borbe protiv političke korupcije, kako nazvati društveno-politički fenomen Žarka Rakčevića, koji niti je učestvovao na parlamentarnim izborima 2012, niti ima parlamentarni status, a nonšalantno se samoproglašava za predstavnika opozicije, i kao dokazani “opozicionar” još nonšalantnije ulazi u Vladu Mila Đukanovića.

DF: Stanković da ispita ulogu Veselina Veljovića na protestu 24. oktobra

DF: Stanković da ispita ulogu Veselina Veljovića na protestu 24. oktobra

Demokratski front poziva vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da ispita ulogu Veselina Veljovića u noći 24. oktobra kada je na opšte oduševljenje prisutnih u zgradi stare Vlade, lično komandovao parapolicijskim i partijskim strukturama koje su tu bile grupisane. Zadatak ovih partijsko – kriminalnih struktura obučenih u fantomke bio je da u koordinaciji sa pripadnicima SAJ – a prebijaju mirne demonstrante i terorišu svakog ko im se suprostavi, promovišući državni terorizam kao posljednji prsten odbrane režima.

Lakušić: Vodovod ima 5.484 nelegalna potrošača

Lakušić: Vodovod ima 5.484 nelegalna potrošača

U ba­zi po­da­ta­ka pred­u­ze­ća Vo­do­vod upi­sa­no je 5.484 ne­le­gal­na po­tro­ša­ča. Od­bor­nik DF-a Zo­ran La­ku­šić ka­že da je u Pod­go­ri­ci po­sta­la usta­lje­na prak­sa da se na vo­do­vod­nu mre­žu pri­klju­ču­ju objek­ti ko­ji ne­ma­ju ni gra­đe­vin­sku a ni upo­treb­nu do­zvo­lu, te da bi u tom slu­ča­ju tre­ba­lo da re­a­gu­ju in­spek­cij­ski or­ga­ni i dr­ža­va.

-Na­ža­lost, ta­kva re­ak­ci­ja iz­o­sta­je jer ak­tu­el­na vlast pod­sti­če ne­le­gal­nu grad­nju za svo­je usko­stra­nač­ke in­te­re­se. Dok pi­ta­nje ob­ra­ču­na po­tro­šnje vo­de mu­či broj­ne gra­đa­ne, ru­ko­vod­stvo Vo­do­vo­da se raz­me­će nji­ho­vim nov­cem. Ova pro­ble­ma­ti­ka je pri­lič­no ne­re­gu­la­r­na i pre­pu­šte­na je sa­mo­vo­lji. Ne po­sto­ji na­čin ko­jim se mo­že utvr­di­ti stvar­na po­tr­o­šnja vo­de u Glav­nom gra­du jer ne­ma kon­trol­nog me­ha­ni­zma ko­ji će do­ći do stvar­ne po­tro­šnje – ka­že La­ku­šić.

Ne­ra­ci­o­nal­no tro­še­nje vo­de ali i po­gre­šnu po­li­ti­ku me­nadž­men­ta pred­u­ze­ća, ka­ko ka­že La­ku­šić gra­đa­ni pla­ća­ju kroz vi­so­ke ra­ču­ne za vo­du.
-Po­sta­vlja se pi­ta­nje ka­da će se već jed­nom sta­ti na kraj ova­kvoj po­slov­noj po­li­ti­ci i poč­ne na­pla­ći­va­ti ono što je po­tro­še­no a ne što je iz­mi­šlje­no. Ka­ko za­kon mo­že šti­ti­ti ne­le­gal­ne i one „po­dob­ne” ko­ji ne­ma­ju vo­do­mje­re a tro­še pre­ko­mje­r­no. Tre­ba li neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje nad­le­žnih or­ga­na na­dok­na­đi­va­ti so­li­dar­nim pod­mi­ri­va­njem raz­li­ke u „po­tro­šnji” pod iz­go­vo­rom gu­bit­ka u za­jed­nič­koj mre­ži – ka­že La­ku­šić.

Zo­ran La­ku­šić pi­ta da li neo­d­go­vor­nost, ne­pro­fe­si­o­nal­nost i mo­no­pol tre­ba na­gra­đi­va­ti bo­nu­si­ma. La­ku­šić upo­zo­ra­va da umje­sto da se sred­stva ula­žu da sva­ki stan ima vo­do­mjer, u Vo­do­vo­du se di­je­le bo­nu­si.

-Ne­pri­mje­re­no je po­na­ša­nje ru­ko­vod­stva Vo­do­vo­da ko­je u sve­op­štoj eko­nom­skoj kri­zi di­je­li bo­nu­se na hi­lja­de eura. I po­red vi­so­kih pla­ta ko­je ima­ju dr­znu­li su se u svo­joj ba­ha­to­sti da di­je­le vi­šak nov­ca ko­je su ne­za­slu­že­no za­ra­di­li. Uspješnim se ne može smatrati preduzeće čiji su gubici na vodovodnoj mreži oko 50 odsto, gdje preko 50 odsto domaćinstava nije priključeno na kanalizacionu mrežu i koje nije u mogućnosti da godinama uradi kolektor – na­vo­di La­ku­šić.

Od­bor­nik DF-a do­da­je da gra­đa­ni ne mo­gu da do­ka­žu da su po­tro­ši­li ono što im je Vo­do­vod ob­ra­ču­nao.

-Ukup­na ko­li­či­na po­tro­šnje vo­de na go­di­šnjem ni­vou u Pod­go­ri­ci je vi­so­ka ako se ima u vi­du či­nje­ni­ca da če­tvo­ro­čla­no do­ma­ćin­stvo u SAD-u mje­seč­no po­tro­ši 11 ku­bi­ka vo­de za za­li­va­nje trav­nja­ka i pra­nje auto­mo­bi­la. Ko­li­ki su ra­ču­ni po­je­di­nim gra­đa­nima is­pla­ti­vi­je bi bi­lo da umje­sto vo­de pi­ju pi­vo – na­vo­di La­ku­šić.

Izvor: DAN