Koprivica: Policijsko orgijanje po Podgorici i prebijanje gradjana

Koprivica: Policijsko orgijanje po Podgorici i prebijanje gradjana

Upravo kad je u režiji vlasti i naručenih huligana trebalo spustiti zavjesu na razbijanje protesta uz hvalospjeve evropski profilisanoj policiji, u javnosti su osvanuli zapanjujući snimci policijskog orgijanja po Podgorici i prebijanja građana. Pokazalo se da među policajcima, koji respektuju svoju uniformu, koji od tog složenog posla izdržavaju familije, postoje i klasični batinaši, željni građanske krvi, koji su te večeri ukaljali policijsku uniformu, prebijajući svakog koga bi stigli po ulicama.

Zogović: DNP i DF podnose krivičnu prijavu protiv Konjevića i Stojanovića

Zogović: DNP i DF podnose krivičnu prijavu protiv Konjevića i Stojanovića

Konjević i Stojanović kao najodgovorniji ljudi i naredbodavci moraće da snose odgovornost za nenajavljeni brutalani upad policije u ranim jutarnjim časovima ispred Skupštine Crne Gore, napad na mirne demonstrante, kao i za batinanje i hapšenje poslanika, i drugih građana koji su u skladu sa zakonom mirno, demokratski i dostojanstveno protestvovali dvadeset dana.

Knežević: Đukanović stoji iza svih lažnih NATO anketa

Knežević: Đukanović stoji iza svih lažnih NATO anketa

Jučerašnji nastup Mila Đukanovića u prisustvu generalnog sekretara Jensa Stoltenberga na aerodromu koji prokišnjava, uz sve elemente farse, demistifikovao je ono što sam sve vrijeme i tvrdio, da upravo Đukanović stoji iza svih naručenih i iskonstruisanih istraživanja javnog mnjenja o lažnoj podršci građana za učlanjenje u NATO, kao i o lažnoj podršci odabranim političkim subjektima.

Koprivica: Zašto se ,,DAN” najviše čita

Koprivica: Zašto se ,,DAN” najviše čita

Ako se za­pi­ta­mo za­što se to­li­ko či­ta­ju ove naj­ti­ra­žni­je dnev­ne no­vi­ne u Cr­noj Go­ri, on­da do­la­zi­mo do vi­še eg­zo­tič­nih za­klju­ča­ka. A je­dan od glav­nih je što tu no­vi­nu či­ta­ju, uglav­nom, dva ti­pa či­ta­la­ca.
Je­dan či­ne svi obes­pra­vlje­ni gra­đa­ni Cr­ne Go­re, svje­sni u ka­kvoj dr­ža­vi ži­vi­mo, u ko­joj “Dan” sva­ki dan raz­ot­kri­va mal­ver­za­ci­je re­ži­ma, a to­ga bar u us­prav­noj Cr­noj Go­ri ne fa­li. Ti­me ove no­vi­ne obič­nim lju­di­ma, iz ju­tra u ju­tro, uli­va­ju sva­ko­dnev­nu na­du da će jed­nom do­ći do smje­ne vla­sti u Cr­noj Go­ri, pri če­mu bi no­va vlast po­što­va­la prav­nu dr­ža­vu, ko­li­ko god to da­nas u Mon­te­ne­gru dje­lo­va­lo na­uč­no-fan­ta­stič­no. Gra­đa­ni pre­ko raz­ot­kri­va­nja ma­hi­na­ci­ja na vi­so­kom ni­vou ču­ju glas prav­de u Cr­noj Go­ri, sti­ču sva­ki put no­vu pi­lu­lu na­de, ima­ju­ći svo­je gla­si­lo, ko­jem se obra­ća­ju uvi­jek s no­vim op­ti­mi­zmom.

Dru­gu for­ma­cij­sku gru­pu či­ne re­žim­ski či­ta­o­ci, po­seb­no po­je­din­ci iz vr­ha vla­sti, maj­sto­ri za fi­nan­sij­ske mal­ver­za­ci­je, ko­ji sva­ko ju­tro za­vi­re u “Dan” ta­ko­đe s na­dom, ali dru­gog ti­pa: da vi­de je­su li ko­nač­no raz­ot­kri­ve­ni, uz nji­ho­ve fo­to­gra­fi­je na na­slov­noj stra­ni­ci, ili još uvi­jek ni­je do­šao red na njih.
Da­kle, jed­ni uzmu “Dan” da vi­de ko je raz­ot­kri­ven, a dru­gi da vi­de da li su raz­ot­kri­ve­ni. S ta­kvim dvo­smjer­nim ve­li­kim či­ta­lač­kim kor­pu­som “Dan” sva­ka­ko s pu­nim raz­lo­gom ima ve­li­ku či­ta­nost. Čak se i ne zna ko­ja od ove dvi­je po­pu­la­ci­je ne­str­plji­vi­je uzi­ma ovu no­vi­nu sva­kog ju­tra. Pri­tom se svi de­ma­ski­ra­ni s raz­lo­gom ner­vi­ra­ju, a oni, ko­ji još uvi­jek ni­je­su do­spje­li na no­vin­ske stup­ce, na­kon što iz­li­sta­ju “Dan”, po­dru­glji­vo se osmje­hu­ju, svje­sni da su još u sjen­ci, uz čvr­stu na­du da će ta­ko i osta­ti.

Knežević: Neosnovanim napadima na DNP pokušavaju da sakriju sopstveni lopovluk

Knežević: Neosnovanim napadima na DNP pokušavaju da sakriju sopstveni lopovluk

Dokumentaciju o broju angažovanih lica u DNP – u, kroz njihove zarade, poreze, prireze i izvode iz banke, spreman sam , osim nadležnim organima što je moja obaveza, dostaviti čak i DPS – u. Postoji samo jedan uslov, da isto to učini i DPS, a onda neka stručna i laička javnost kad uporedi naša finansijska poslovanja procijeni kako DPS uvijek dobije pozitivno mišljenje, a kako se to DNP usudio da ima zaposlene, da im redovno isplaćuje zarade i plaća porez, čak i u vrijeme „antidržavnih“ protesta

DF: Protesti će biti antilopovski i antimafijaški, i to je Markoviću dobro poznato

DF: Protesti će biti antilopovski i antimafijaški, i to je Markoviću dobro poznato

Protesti Demokratskog fronta nisu antidržavni, kako je izjavio potpredsjednik Vlade, već antilopovski i antimafijaški, i to je Dušku Markoviću veoma dobro poznato, zato se i skriva iza floskula o državi i ustavnom poretku. Najveću štetu ustavnom poretku, državnoj stabilnosti, ekonomiji i nezavisnosti, napravila je i još uvijek čini partija u kojoj je gospodin Marković zamjenik predsjednika. Nijedan okupator u istoriji Crne Gore nije ovako planski kao DPS uništavao resurse ove države, praveći od crnogorskih gradjana institucionalne robove 21 – og vijeka.

DF pozvao lidere opozicionih stranaka da se priključe protestima

DF pozvao lidere opozicionih stranaka da se priključe protestima

Predsjedništvo Demokratskog fronta DF pozvalo je sve parlamentarne opozicione subjekte u Crnoj Gori da se uključe u organizaciju velikih narodnih protesta koji počinju 27. septembra u Podgorici

Član Predsjedništva DF-a Milan Knežević kazao je na današnjoj konferenciji da je pozivno pismo upućeno predsjedniku Demosa Miodragu Lekiću, lideru Socijalističke narodne partije SNP Srđanu Miliću, predsjedniku Demokrata Aleksi Bečiću, URA-e Žarku Rakčeviću i predsjedniku Pozitivne Crne Gore Darku Pajoviću.

U pozivnom pismu je naznačeno da u DF-u očekuju zvanični odgovor opozicionih stranaka.

poziv DF-a svim opozicionim subjektima

nastavak poziva DF-a svim opozicionim subjektima

 

 

 

DF: Umjesto da podrži proteste, Bečić srlja u zagrljaj Krivokapiću

DF: Umjesto da podrži proteste, Bečić srlja u zagrljaj Krivokapiću

Tvrdnja Alekse Bečića da će 27. septembra na protestima koje organizuje DF biti žrtava po svojoj bezočnosti prevazilazi i samog Đukanovića, koji nas je takodje optužio da želimo destabilizovati Crnu Goru da ne dobije pozivnicu za NATO. Zato javno pozivamo Aleksu Bečića da svoja saznanja o planiranim žrtvama, i ko pokušava preko leševa da dodje na vlast prvo saopšti nadležnim institucijama a onda obavijesti i javnost.

Knežević: Masovnim protestima rušimo režim

Knežević: Masovnim protestima rušimo režim

Skup De­mo­krat­skog fron­ta u Be­ra­na­ma po­ka­zao je da smo da­le­ko naj­ja­či i naj­or­ga­ni­zo­va­ni­ji opo­zi­ci­o­ni su­bjekt, ko­ji je u sta­nju da u sva­kom tre­nut­ku oku­pi ne­ko­li­ko hi­lja­da ak­ti­vi­sta i čla­no­va stra­nač­kih or­ga­na. Sma­tram da je to sa­svim do­vo­ljan raz­log da Đu­ka­no­vi­ćev re­žim pri­hva­ti dru­štve­no-po­li­tič­ku re­al­nost, i da, slič­no kao što se de­si­lo u Ma­ke­do­ni­ji, br­zo do­đe do do­go­vo­ra ko­ji će po­zdra­vi­ti cr­no­gor­ski gra­đa­ni i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca

DF: U čije ime govori Kovačević

DF: U čije ime govori Kovačević

Ovo je još jedan od dokaza da su ostaci SNP-a duboko raspolućeni na opoziciono krilo i na režimsko kojem očigledno pripada i Kovačević, kao i da u SNP ne postoji konsenzus oko dalje opozicione ili pozicione profilacije ove partije pa samim tim ni oko protesta.

Održana sjednica Predsjedništva DNP-a

Održana sjednica Predsjedništva DNP-a

Na današnjoj sjednici Predsjedništva DNP-a u proširenom sastavu usvojen je plan aktivnosti na daljem jačanju i širenju partijske infrastrukture. Pritom je izraženo zadovoljstvo dosadašnjim radom na terenu, koji će rezultirati podjelom velikog broja članskih karata u julu mjesecu. Konstatovano je zadovoljstvo činjenicom da su građani prepoznali Demokratsku narodnu partiju kao istinskog zaštitnika izvornih ideja i načela opozicione i nepokolebljive Crne Gore.

Zogović: U subotu sjednica Predsjedništva DNP-a

Zogović: U subotu sjednica Predsjedništva DNP-a

– Predsjedništvo će razmatrati utvrđivanje dinamike daljih obaveza naših partijskih organa i funkcionera sa posebnim akcentom na organizovanje svečanog uručivanja članskih karata. Predsjedništvo će takođe razmatrati plan aktivnosti u susret sjednici GO svih konstituenata DF na kojoj će se donijeti odluka o datumu i početku protesta – kazao je Zogović.

Bulatović: Protesti najvjerovatnije na jesen

Bulatović: Protesti najvjerovatnije na jesen

“Sasvim sigurno protesti će ako se dese u trenutku odlučivanja i sagledavanja od strane NATO-a, a desiće se, imati uticaj na to. Nama, međutim, nije cilj da na taj način utičemo na odluku o pozivu. Mi smo željeli da proteste organizujemo prošle godine, ali nije bilo spremnost u DF-u, očigledno nema spremnosti opozicije”, ocijenio je on