Pejović: Nestvaran ugođaj

Pejović: Nestvaran ugođaj

Skoro će godina dana od kada me je, poslije još jedne tropske podgoričke noći, novi dan poveo prema Lijevoj Rijeci, kolijevci najvećeg srpskog plemena Vasojevića. Radovi na izgradnji autoputa Podgorica – Mateševo u velikoj mjeri su uticali da slika o ljepoti predjela kroz koje smo prolazili bude narušena, jer pojas uz put koji vodi prema Lijevoj Rijeci bio je prekriven slojem prašine, pa je i rastinje pored puta jedva čekalo prve jesenje kiše da se umije i sa sebe skine ovo neprijatno brem

Lakušić: Proglašenjem Čirgića za laureata, Trinaestojulska nagrada devastirana i ismijana

Lakušić: Proglašenjem Čirgića za laureata, Trinaestojulska nagrada devastirana i ismijana

Tim prije otužno djeluju ocjene o Čirgiću kao „vodećem crnogorskom jezikoslovcu današnjice“, što je DNP apostrofirala. Zato još jednom ukazujemo na tragikomične ocjene režimskog žirija, postavljenog da bira po nalogu DPS-a. A mučan čin dodjele Trinaestojulske nagrade Čirgiću imaće i dodatnu sjenku, što ga čak ni takav Žiri nije birao jednoglasno.

Lakušić: Teret finansijske krize u Crnoj Gori prenosi se na najsiromašniji dio stanovništva

Lakušić: Teret finansijske krize u Crnoj Gori prenosi se na najsiromašniji dio stanovništva

On ističe da najveći broj divljih graditelja iz sopstvenih sredstava je doveo vodu, struju i napravio puteve.

„Ne postoje jasno definisani kriterijumi i procedure za odlučivanje u konkretnim slučajevima. Pošto je aktuelna vlast svjesno podsticala divlju gradnju, trebala je da na sebe preuzme svu odgovornost i omogući legalizaciju objekata, kako je to urađeno u regionu. Zato je Demokratski front u svom Izbornom programu za Podgoricu, predložio da se legalizuju svi stambeni objekti, osim na lokacijama predviđenim urbanističkim planovima višeg reda. Za porodice koje žive u nelegalno izgrađenim objektima, pod uslovom da je neto površina objekta max 30m2 po članu domaćinstva, a koji imaju samo jedan nelegalno sagrađeni objekat na teritoriji države, da legalizacija bude besplatna“rekao je Lakušić

Lakušić: Stijepović radio anemično, u duhu svojih neispunjeih obećanja

Lakušić: Stijepović radio anemično, u duhu svojih neispunjeih obećanja

    A sljedeći obećani projekti u izgradnji, koji neće biti završeni do kraja mandata gradonačelnika Stijepovića, koji je sve prethodno glatko obećao i ne ispunio, su: Gradsko pozorište, Srednja mješovita škola u Golubovcima, izgradnja stanova za lica sa socijalnim potrebama i zaposlene u strukturama lokalne samouprave na Starom Aerodrom

Lakušić: Dežurni poltroni šefa režima priželjkuju njegovu kandidaturu

Lakušić: Dežurni poltroni šefa režima priželjkuju njegovu kandidaturu

Ovo tim prije što će Demokratski front znati da mudro izabere svog predsjedničkog kandidata s izuzetnim izgledima na pobjedu u iole poštenoj i fer političkoj utakmici na predstojećim predsjedničkim izborima. Vrijeme promjena čak i za porobljenu Crnu Goru dolazi, a na tom fonu Đukanović nema šta da traži. Za dobrobit ove zemlje treba da odbije i primisao na kandidaturu, i pored svih naručenih želja, jer je odavno zreo za muzej političkih voštanih figura.

Lakušić: Kako je moguće da bukvar koji nema saglasnost nadležnih institucija bude odštampan i distribuiran po školama?

Lakušić: Kako je moguće da bukvar koji nema saglasnost nadležnih institucija bude odštampan i distribuiran po školama?

DNP ističe da neko mora snositi odgovornost u nadležnim institucijama i školama zbog toga što se ovakav kvazi-bukvar pojavio i proizveo štetne posljedice. DNP će reagovati i na planu utvrđivanja odgovornosti lica u školama i institucijama, koja su procesuirala cio proces, zbog čega ćemo podnijeti i krivične prijave.

Lakušić: Na Cetinju teče nevidljiva čokolada, a u Podgorici zidaju virtuelno Gradsko pozorište

Lakušić: Na Cetinju teče nevidljiva čokolada, a u Podgorici zidaju virtuelno Gradsko pozorište

“Jeftino političko blefiranje Stijepovića toliko je providno i degutantno da prevazilazi mjere dobrog ukusa u njegovom pokušaju zamajavanja građana “epohalnim” gradnjama u nedjelji pred izbore.
A da je Živko Nikolić živ, nakon odgledanog video-snimka bacanja maltera, odmah bi mu povjerio glavnu ulogu u filmu “Zidanje kamena temeljca”, da Migo stigne do Kana, ali i Pari Sen Žermena“, smatra Lakušić.

Lakušić: I DPS digao ruke od promašenog gradonačelnika Glavnog grada

Lakušić: I DPS digao ruke od promašenog gradonačelnika Glavnog grada

DPS je po prvi put s razlogom zabrinut za očuvanje diktatorskog režima, pa je Stijepovića glatko skrajnuo. Tim prije što građani s indignacijom gledaju na njegove mućke oko vlasništva stana u Budvi, gdje kamuflira pravog vlasnika pred građanima Crne Gore i Podgorice. Javno je gradonačelnik svih građana, a tajno mućka oko kvadrata na primorju. Da li je takav gradonačelnik bio potreban glavnom gradu Crne Gore, suvišno je i ocjenjivati.

Lakušić: Efikasno jedino mijenjaju sijalice

Lakušić: Efikasno jedino mijenjaju sijalice

Po­di­je­lje­na su mi­šlje­nja ko­li­ko ser­vis „Si­stem 48”, ko­ji funk­ci­o­ni­še u okvi­ru Bi­roa za ko­mu­ni­ka­ci­ju i ko­or­di­na­ci­ju od­no­sa sa gra­đa­ni­ma, pre­ko ko­jeg se pri­ja­vlju­ju pro­ble­mi iz nad­le­žno­sti Glav­nog gra­da i pred­u­ze­ća či­ji je on osni­vač, do­pri­no­si rje­ša­va­nju ko­mu­nal­nih pi­ta­nja ko­ja su od ve­ćeg zna­ča­ja za gra­đa­ne.

Lakušić: Kuća Rista Stijovića ne postoji na turističkoj mapi Podgorice

Lakušić: Kuća Rista Stijovića ne postoji na turističkoj mapi Podgorice

Sramota je ove vlasti da bezimenim “zaslužnim građanima” dodjeljuje stanove, a da za rekonstrukciju rodne kuće Rista Stijovića nema novca i pri tom zanemaruju tragove naše kulture. To ukazuje na nepoštovanje uprave grada, prema čuvenom vajaru,o kojem se izgleda više zna izvan njegovog rodnog grada.Nažalost, mnogi Podgoričani ne znaju ni da im je bio sugrađanin, ni čime se bavio.

Lakušić: Radonjiću asfalt služi za ličnu propagandu

Lakušić: Radonjiću asfalt služi za ličnu propagandu

Oči­gled­no je da sa ova­kvom upra­vom u Go­lu­bov­ci­ma na če­lu sa Du­ša­nom Ra­do­nji­ćem gra­đa­ni ne mo­gu oče­ki­va­ti ni­šta do­bro. Do re­a­li­za­ci­je broj­nih pro­je­ka­ta u Ze­ti ni­je do­šlo zbog ne­spo­sob­no­sti Ra­do­nji­ća. Ni­je­su iz­gra­đe­na sred­nja mje­šo­vi­ta ško­la, pi­ja­ca, ni­je iz­gra­đen put­ni pra­vac Go­lu­bov­ci –Ma­ta­gu­ži

Lakušić: Poduži spisak neispunjenih obećanja Stijepovića

Lakušić: Poduži spisak neispunjenih obećanja Stijepovića

Povodom prisutnih hvalospjeva o radu Gradonačelnika Podgorice, organa Uprave Glavnog grada i službi za 2015. godinu, adekvatan komentar su i brojni nerealizovani projekti od vitalnog značaja za Podgoricu. Poduži je spisak neispunjenih obećanja uoči izbora, a Gradonačelnik je u izvještaju ”zaboravio” da objasni zašto se ne realizuju obećani kapitalni projekti.

Lakušić: U Vodovodu se rasipaju novcem

Lakušić: U Vodovodu se rasipaju novcem

Građani Podgorice poslije Hrvatske plaćaju, prema zvaničnim podacima, najskuplju vodu za domaćinstvo u regionu. Očigledno je da Vodovod i kanalizacija ima brojne sopstvene unutrašnje probleme koji se ogledaju u velikim gubicima vode na mreži i u višku zaposlenih, kazao je član Predsjedništva Demokratske narodne partije i odbornika u Skupštini Glavnog grada Zoran Lakušić.

Lakušić: Ispitati porijeklo imovine donosioca odluka u slučaju “Limenka”

Lakušić: Ispitati porijeklo imovine donosioca odluka u slučaju “Limenka”

Posebno je važno da se u sklopu istrage koju je neophodno pokrenuti nakog odluke Vrhovnog suda, ispita i sva imovina državnih i opštinskih funkcionera koji su bili donosioci odluka u ovim poslovima kako bi se vidjelo da li se radi o koruptivnim poslovima koji su imali za cilj nezakonito sticanje imovinske koristi. Vjerujemo da je ispitivanja porijekla imovine tih javnih funkcionera najkraći put do rješavanja i utvrđivanja odgovornosti za nastalu štetu.

Lakušić: Vlast kriva za haos u Park šumi

Lakušić: Vlast kriva za haos u Park šumi

Dr­ža­va i Glav­ni grad mo­ra­ju da se uklju­če u rje­ša­va­nje pro­ble­ma mje­šta­na di­vljeg na­se­lja Park šu­me Za­go­rič, jer su ih oni i do­ve­li do si­tu­aci­je u ko­joj se sa­da na­la­ze, po­ru­čio je Zo­ran La­ku­šić, od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta. Sko­ro dvi­je sto­ti­ne vla­sni­ka ku­ća u tom na­se­lju du­žno je da po­stu­pi po rje­še­nju Vr­hov­nog su­da i da po­ro­di­ci Vu­či­nić pla­ti 35 do 40 eura na­kna­de po kva­dra­tu za uzur­pi­ra­nu ze­mlju. On is­ti­če da vla­sni­ci ku­ća u Park šu­mi Za­go­rič ni­je­su zna­li da su gra­di­li na pri­vat­nom po­sje­du, već su mi­sli­li da je ze­mlji­šte dr­žav­no.